Zobacz wszytkie

POLNORD: SA-R i RS 2018 - korekta (ESPI)

19.06.2019 14:02

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr29/2019


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaPOLNORD
Temat


Korekta raportu rocznego Polnord S.A. za 2018 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Polnord za 2018 r.

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zarząd POLNORD S.A. („Spółka”, „Polnord”) przekazuje informacje o korekcie raportu rocznego Spółki za 2018 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Polnord za 2018 r.
Zarówno raport roczny Spółki jak i skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Polnord za 2018 r. uległ zmianie w zakresie:
1) uzupełnienia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Polnord w 2018 r. w zakresie oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego („Oświadczenie”) poprzez podanie informacji, o których mowa w §70 ust. 6 pkt 5 lit. l) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) tj. wskazanie osób wchodzących w skład Komitetu Audytu Spółki, które posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych i branży, w której działa Spółka.
Uzupełnienie Oświadczenia znajduje się w punkcie dot. Komitetu Audytu na str. 59, gdzie dodano następujący fragment:
„Członkami Komitetu Audytu posiadającymi wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej byli:
• Piotr Woźniak - posiadający ponad 25 letnie doświadczenie w firmach związanych z rynkiem kapitałowym m. in. Wood&Co., TFI Pioneer, DM Millenium czy CDM Pekao S.A. Posiada kompetencje jako kontroler finansowy, które zdobył w amerykańskim funduszu private equity Magnum Group Investment Holding, jak również jako Kierownik Zespołu Monitoringu Spółek Grupy w Banku Pekao SA. W latach 2011-2012 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, CFO w IndygoTech Minerals S.A., Prezesa 2012-2013 Baltic Ceramics Investments S.A., oraz w 2018 roku członka Rady Nadzorczej Polnord SA oddelegowanego do pełnienia funkcji członka Zarządu Polnord SA ds. finansów.
• Konrad Milczarski - wykształcenie ekonomiczne, zdobywał doświadczenie na stanowisku Dyrektora Finansowego LOT AMS sp. z o.o. Jako Wiceprezes Zarządu w Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiedzialny był za finanse, controling, ryzyko finansowe, operacje oraz IT. W grupie PZU SA zajmował stanowisko Dyrektora Biura Rachunkowości i Finansów PZU Życie SA. Kompetencje w zakresie Audytu Wewnętrznego zdobywał w Grupie Pioneer Investments jako Dyrektor Audytu Wewnętrznego. Podobne stanowisko zajmował w firmie CA IB Securities. Od 2008 roku jest członkiem ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Pełni funkcje przewodniczącego Komitetu Audytu spółki Polimex-Mostostal SA.

Członkami Komitetu Audytu posiadającymi wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Polnord SA są:
• Tomasz Damzyn - posiadający wieloletnie doświadczenie związane z rynkiem nieruchomości. Jako CFO Crimson Armor Capital Partners TFI SA tworzył fundusz nieruchomościowy z Knight Frank i Citi Bank oraz pełnił nadzór inwestorski nad projektami deweloperskimi i hotelowymi.
• Paweł Laskowski-Fabisiewicz – zdobywał doświadczenie jako Prezes Zarządu w spółce Tow. Obrotu Nieruchomościami Agro. Nadzorował również bezpośrednio obszar projektów komercyjnych i ich realizację jako Wiceprezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.”

2) uzupełnienia raportów rocznych poprzez dołączenie:
a) oświadczenia Zarządu Spółki o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z §70 ust. 1 pkt 7 oraz §71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia,
b) oświadczenia Zarządu Spółki o poprawności sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności, zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 6 lit b) oraz § 71 ust. 1 pkt 6 lit b) Rozporządzenia.

Ponadto w dniu 18.06.2019 r. biegły rewident przesłał do Spółki erratę do sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania, które zostało opublikowane przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2019 r.

Pozostałe informacje i dane finansowe zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, które zostały opublikowane w dniu 30 kwietnia 2019 r. nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym Spółka przekazuje skorygowane o informacje uzupełniające Sprawozdane Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Polnord w 2018 rok, przedmiotowe oświadczenia Zarządu oraz erratę do sprawozdania biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: zgodnie z § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.


Załączniki


PlikOpis

Sprawozdanie z działalności 2018.pdfSprawozdanie z działalności Zarzadu 2018

oświadczenie zarzadu biegły.pdfOświadczenie Zarządu biegły

oświadczenie zarzadu.pdfOświadczenie Zarządu

errata do sprawozdania biegły.pdfErrata biegłego

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORDBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-972Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Adama Branickiego15
(ulica)(numer)
022 351 96 00022 351 96 00
(telefon)(fax)
polnord@polnord.plpolnord.pl
(e-mail)(www)
5830006767000742457
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-06-19Marcin Gomoła Prezes Zarządu


2019-06-19Marcin Mosz Członek Zarządupodstrony