Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Aktualizacja informacji o działalności operacyjnej Spółki (ESPI)

01.07.2019 08:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr27/2019
Data sporządzenia:2019-07-01
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Aktualizacja informacji o działalności operacyjnej Spółki
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Serinus” lub „Spółka") notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest aktualizacja informacji o działalności operacyjnej Spółki.

RUMUNIA

Uruchomienie zakładu przetwarzania gazu w Moftinu nastąpiło zgodnie z planem. Na dzień 30 czerwca 2019 r. osiągnięto dzienny poziom produkcji w wysokości 10,3 mln standardowych stóp sześciennych dziennie (mmscf/d), przy czym pozytywnie zaskoczył udział kondensatu w produkcji, który przekraczał planowany poziom. Jednocześnie minimalna obecność wody była zgodna z założeniami produkcyjnymi. Zakład przetwarzania gazu pracuje zgodnie z przedziałami parametrów operacyjnych, przy stabilnym poziomie dopływu gazu z obu odwiertów, tj. Moftinu–1003 i Moftinu–1007. Wydobycie gazu z obu odwiertów jest zgodne z założeniami Spółki. Serinus będzie nadal monitorować zachowanie zwężek na obu otworach w celu określenia dla każdego z odwiertów możliwego do osiągnięcia maksymalnego poziomu ustabilizowanej wydajności produkcji. W świetle pozytywnych dotychczasowych wyników działalności zakładu przetwarzania gazu, Spółka podjęła prace zmierzające do uruchomienia wydobycia z odwiertu Moftinu–1000, obejmujące planowane na połowę lipca br. prace instrumentacyjne (ang. slickline operations) w odwiercie. Jak informowała Spółka w komunikacie z dnia 30 stycznia 2018 r. (raport bieżący nr 7/2018), w odwiercie Moftinu–1000 przeprowadzono wówczas ponowną perforację stref produkcyjnych, a czasie wydłużonego testu produkcyjnego produkcja w utrzymywała się na poziomie 1,96 mmscf/d.

Całość produkcji gazu z Moftinu sprzedawana jest dotychczas zgodnie z umową sprzedaży gazu, zawartą z firmą Vitol, o której wcześniej informowano (w raporcie bieżącym nr 69/2018). Ponieważ ustabilizowały się parametry produkcji zakładu przetwarzania oraz działań operacyjnych, Spółka odeszła od systemu dziennej sprzedaży na rzecz określania miesięcznej wielkości sprzedaży, zgodnie z zapisami ww. umowy.

Obecnie trwają prace na terenie koncesji Satu Mare w ramach badania sejsmicznego 3D na obszarze o powierzchni 148 km2, o którym wcześniej informowano Obecny program badań sejsmicznych 3D prowadzony jest na północ od obszaru Moftinu, posiadającego już sejsmikę 3D, a oba te obszary nakładają się w stopniu wystarczającym dla potrzeb integracji wyników obu badań w trakcie przetwarzania danych. Serinus spodziewa się, że sejsmika 3D wskaże obszary o charakterystycznym zapisie amplitudowym, oznaczające płytko zalegające pułapki gazowe. Mogłyby one stać się celem dla przyszłych odwiertów poszukiwawczych, umożliwiających powtórzenie sukcesu z pola Moftinu.

TUNEZJA

Ponowne otwarcie pola Chouech Es Saida w południowej Tunezji postępuje zgodnie z planem. Po zakończeniu szeroko zakrojonych prac związanych z usunięciem piasku z dróg i z infrastruktury napowierzchniowej, Spółka rozpoczęła w dniu 27 czerwca 2019 r. rekonstrukcję pierwszego odwiertu - CS-3. Prace rekonstrukcyjne na tym odwiercie mają potrwać dwa tygodnie, obejmując również instalację nowej elektrycznej pompy zanurzeniowej. Po ich zakończeniu na odwiercie CS-3 zostanie uruchomiona produkcja. Następnie prace rekonstrukcyjne zostaną przeprowadzone kolejno na pozostałych trzech odwiertach. Jak oczekuje Spółka, do końca sierpnia 2019 r. wszystkie odwierty na polu Chouech powinny już ponownie funkcjonować.

Wyniki działalności na polu Sabria są zbieżne z założeniami kierownictwa, zaś aktualizacja informacji na temat działalności operacyjnej i produkcji zostanie opublikowana w okresie przedstawienia wyników za I półrocze w sierpniu br.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com

Załączniki
PlikOpis
27 2019_zalacznik - attachment.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 27/2019Date: 2019-07-01Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Operational Update


Legal basis: other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (“Serinus” or the “Company”) is listed on AIM in the
UK, the Management of the Company informs that it has published
information outside the Republic of Poland providing an operational
update.


ROMANIA


The commissioning of the Moftinu gas plant has proceeded as planned with
a 30 June 2019 daily production exit rate of 10.3 million standard cubic
feet per day (mmscf/d), with condensate production above expectations
and minimal water production within expectations. The gas plant
performance has been within operating parameters with stable throughput
provided by both the Moftinu – 1003 and Moftinu – 1007 wells. Both wells
are performing according to expectations. The Company will continue to
monitor the chokes for both wells in order to ascertain the maximum
stable production that can be achieved for these wells. Given the
performance of the gas plant, the Company is proceeding to open and flow
the Moftinu – 1000 well following a slickline operation planned for
mid-July. As previously announced in a Company release on 30 January
2018 (WSE current report No. 7/2018), the Moftinu – 1000 well was
reperforated and tested for an extended test period at a production rate
of 1.96 mmscf/d.


All gas sales from Moftinu have been sold under the previously announced
Gas Sales Agreement with Vitol (WSE current report No. 69/2018). As
plant production and operations have stabilized, the Company has moved
from daily sales to monthly volume nominations under this agreement.


The permitting of the previously announced 3D seismic survey over 148
km2 of the Satu Mare Concession is ongoing. This 3D seismic program is
to the north of the Moftinu 3D area with sufficient overlap to allow for
these two surveys to be merged during processing. The Company hopes to
identify amplitude-supported shallow gas fields in which to target
future exploration drilling and replicate the success at Moftinu.


TUNISIA


The reopening of the Chouech Es Saida field in southern Tunisia is
progressing as expected. Following the extensive clearing of sand from
the road and surface facilities, the Company started the first well
workover on the CS-3 well on 27 June 2019. This workover is expected to
take two weeks and includes the installation of a new electrical
submersible pump. Once completed, the CS-3 well will be brought onto
production and the workovers of the other three wells will be performed
sequentially. The Company anticipates that all Chouech wells will be on
production by the end of August 2019.


The Sabria field continues to perform in line with management
expectations and an operational and production update will be given at
the time of the H1 results in August.


The attachment to this current report contains text of the original
press release in English, which has been filed by the Company in the UK
and will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
28 Esplanade
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
-- -
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-01Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony