Zobacz wszytkie

ALTA: Ukonstytuowanie się RN (ESPI)

08.07.2019 15:51

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr17/2019


Data sporządzenia: 2019-07-08
Skrócona nazwa emitenta
ALTA
Temat
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ALTA S.A. (Spółka) informuje, że na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2019r. Rada Nadzorcza Spółki, wybrana na nową kadencję przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2019r., podjęła na podstawie art. 14 pkt 4 Statutu Spółki uchwałę w sprawie ukonstytuowania się. Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Karczykowskiemu.
Rada Nadzorcza odstąpiła od wyboru Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza Rady z uwagi na swój 5 – osobowy skład.
Pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki są:
Pan Marek Garliński
Pan Krzysztof Kaczmarczyk
Pan Adam Parzydeł
Pan Mariusz Serwa

Zarząd Spółki przekazał informację o powołaniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie osób nadzorujących, raportem bieżącym 14/2019 w dniu 25.06.2019r.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) w zw. z § 10 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ALTA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALTADeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-688Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Emilii Plater18
(ulica)(numer)
022 250 88 20022 721 38 57
(telefon)(fax)
info@altasa.plwww.altasa.pl
(e-mail)(www)
527-010-29-48012835824
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-08Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu
podstrony