Zobacz wszytkie

GTC: Rejestracja podwyższenia kapitału w KRS (ESPI)

09.07.2019 16:15

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr13/2019


Data sporządzenia: 2019-07-09
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Globe Trade Centre S.A
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Globe Trade Centre Spółki Akcyjnej („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 9 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował zmianę statutu Spółki dokonaną na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 18 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, wyłącznie na rzecz niektórych akcjonariuszy Spółki na dzień dywidendy, akcji zwykłych na okaziciela serii N, wyłączenia w całości prawa poboru wszystkich akcji serii N przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, zmiany statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N lub praw do akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii N lub praw do akcji serii N.
Kapitał zakładowy wynosi 48.555.512,20 zł (czterdzieści osiem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwanaście złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 485.555.122 akcje o wartości nominalnej 10 gr. każda, w tym:
1. 139.286.210 (sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć) akcji serii A o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;
2. 1.152.240 (jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści) akcji serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
3. 235.440 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii B1 o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;
4. 8.356.540 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści) akcji serii C o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;
5. 9.961.620 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji serii D o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;
6. 39.689.150 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji serii E o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;
7. 3.571.790 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;
8. 17.120.000 (siedemnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji serii G o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;
9. 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda.;
10. 31.937.298 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;
11. 108.906.190 (sto osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt) akcji serii K o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;
12. 10.087.026 (dziesięć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;
13. 13.233.492 (trzynaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda oraz
14. 2.018.126 (dwa miliony osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda.
Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 485.555.122 głosów.

Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości dokonane zmiany w treści Statutu Spółki:

Nowe brzmienie art. 6 ust. 2 Statutu Spółki na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 18 z dnia 14 maja 2019 r. oraz oświadczenia Zarządu Spółki z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie doprecyzowania wysokości kapitału zakładowego Spółki:
„Kapitał zakładowy wynosi 48.555.512 złotych 20 groszy (czterdzieści osiem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwanaście złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na:
1. 139.286.210 (sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć) akcji serii A o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;
2. 1.152.240 (jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści) akcji serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
3. 235.440 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii B1 o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;
4. 8.356.540 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści) akcji serii C o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;
5. 9.961.620 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji serii D o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;
6. 39.689.150 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji E o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;
7. 3.571.790 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;
8. 17.120.000 (siedemnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji serii G o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;
9. 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda.;
10. 31.937.298 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;
11. 108.906.190 (sto osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt) akcji serii K o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;
12. 10.087.026 (dziesięć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;
13. 13.233.492 (trzynaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda oraz
14. 2.018.126 (dwa miliony osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda.”


Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków informacyjnych, jakim podlega Globe Trade Centre S.A. jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.

Niniejszy materiał nie stanowi akcji promocyjnej w rozumieniu art. 53 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Registration of the increase of the share capital and the amendment
of the articles of association of Globe Trade Centre S.A.


The Management Board of Globe Trade Centre Sp
podstrony