Zobacz wszytkie

POLNORD: Korekta raportu ESPI 34/2019 (ESPI)

12.07.2019 12:52

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr34/2019K

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

POLNORD
Temat


korekta raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 10.07.2019 r. - Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord SA w II kwartale 2019 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:

Zarząd POLNORD SA („Spółka”) informuje o dokonaniu korekty oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w treści raportu bieżącego nr 34/2019 opublikowanego w dniu 10.07.2019 r. Powołana omyłka dotyczy błędnego wskazania okresu, za jaki podano informację o sprzedaży, a polega na tym, że wskazano (przed korektą): „Szacunkowa liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. wyniesie 233 szt.” podczas, gdy powinno być „Szacunkowa liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 r. wyniesie 233 szt.”
Ponadto Spółka dodała informację o łącznej szacunkowej liczbie lokali, jakie zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za I półrocze 2019 r.
W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść raportu z uwzględnieniem powyższej korekty.

„Zarząd Polnord SA z siedzibą w Warszawie („Polnord”) informuje, że w związku z zakończeniem agregacji danych cząstkowych przekazuje wstępne informacje na temat liczby sprzedanych lokali mieszkalnych oraz liczby zawartych aktów notarialnych przeniesienia własności lokali mieszkalnych przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord („Grupa”) w II kwartale 2019 r.
Grupa sprzedała w II kwartale 2019 r. na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 119 lokali brutto (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy).
Szacunkowa liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 r. wyniesie 233 szt. (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy), natomiast łącznie za I półrocze 2019 r. wyniesie 297 lokali.”

Podstawa prawna: zgodnie z § 15 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORDBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-972Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Adama Branickiego15
(ulica)(numer)
022 351 96 00022 351 96 00
(telefon)(fax)
polnord@polnord.plpolnord.pl
(e-mail)(www)
5830006767000742457
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-07-12Marcin Gomoła Prezes Zarządu


2019-07-12Marcin Mosz Członek Zarządupodstrony