Zobacz wszytkie

GTC: Warunkowa rejestracja akcji serii N w KDPW (ESPI)

16.07.2019 16:20

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr14/2019


Data sporządzenia: 2019-07-16
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii N Globe Trade Centre S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Globe Trade Centre Spółki Akcyjnej („Spółka”) niniejszym informuje o oświadczeniu nr 465/2019 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 16 lipca 2019 r. („Oświadczenie”) w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 2.018.126 (dwóch milionów osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii N”) oraz nadaniu im kodu ISIN PLGTC0000037, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN PLGTC0000037.

Zarejestrowanie w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii N nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN PLGTC0000037, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. Informacja o zarejestrowaniu Akcji Serii N zostanie przekazana w formie komunikatu operacyjnego KDPW.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków informacyjnych, jakim podlega Globe Trade Centre S.A. jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.

Niniejszy materiał nie stanowi akcji promocyjnej w rozumieniu art. 53 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Statement of Krajowy Depozyt Papier
podstrony