Zobacz wszytkie

GTC: Dopuszczeniu i warunkowe wprowadzeniu akcji serii N do obrotu giełdowego (ESPI)

23.07.2019 15:50

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr15/2019


Data sporządzenia: 2019-07-23
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Uchwała GPW o dopuszczeniu i warunkowym wprowadzeniu akcji serii N Globe Trade Centre S.A. do obrotu giełdowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Globe Trade Centre Spółki Akcyjnej („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23 lipca 2019 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę nr 734/2019 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 2.018.126 (dwa miliony osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii N”), w której Zarząd GPW stwierdził, że Akcje Serii N są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym oraz postanowił wprowadzić je z dniem 25 lipca 2019 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w dniu 25 lipca 2019 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLGTC0000037.
Przedmiotowa uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków informacyjnych, jakim podlega Globe Trade Centre S.A. jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.

Niniejszy materiał nie stanowi akcji promocyjnej w rozumieniu art. 53 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 oraz 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Resolution of the GPW regarding the admission and conditional
introduction of the series N shares in Globe Trade Centre S.A. to stock
exchange trading


The management board of Globe Trade Centre Sp
podstrony