Zobacz wszytkie

ALTA: Aneks nr 1 do umowy sprzedaży wierzytelności - informacja poufna (ESPI)

30.07.2019 13:32

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr18/2019


Data sporządzenia: 2019-07-30
Skrócona nazwa emitenta
ALTA
Temat
Ujawnienie informacji poufnej - Aneks nr 1 do Umowy sprzedaży wierzytelności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ALTA S.A. działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę̨ 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), niniejszym przekazuje informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione.

Treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione:

W nawiązaniu do raportu bieżącego 26/2018 z dn. 28.08.2018r., oraz 9/2019 z dnia 31.05.2019r.
Zarząd ALTA S.A. informuje, że w dniu 17.06.2019r. ALTA S.A. (Sprzedająca) i Modena Homes & More Sp. z o.o. sp. k. (Nabywca), zwane dalej Stronami, zawarły Aneks do umowy sprzedaży wierzytelności.
Aneksem Strony postanowiły zmienić zawartą Umowę w następujący sposób:
Cena sprzedaży Wierzytelności Modena wynosi 3 500 000 zł.
Aneksem określono następujące warunki zawieszające do Umowy:
- w postaci zawarcia przez Nabywcę z syndykiem masy upadłości Dłużnika (Modena Park Sp. z o.o w likwidacji) w terminie do dnia 31.10.2019r. umowy sprzedaży, na podstawie której Nabywca kupi Nieruchomość Modena jako element zorganizowanej części przedsiębiorstwa Dłużnika. Przy czym warunek ten zastrzeżony jest na korzyść Kupującego tj. może on zrzec się z tego warunku w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Sprzedającej.
- w postaci wygaśnięcia hipoteki na Nieruchomości wskutek nabycia Nieruchomości.

W przypadku, jeżeli nie nastąpi nabycie Nieruchomości lub postanowienie Sądu w zakresie zatwierdzenia warunków sprzedaży Przedsiębiorstwa Modena Park zostanie prawomocnie uchylone, Strony mają prawo do odstąpienia od umowy w terminie 120 dni od zajścia któregoś z ww zdarzeń.

Sprzedająca zobowiązała się nie dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z Wierzytelnością. W przypadku naruszenia ww obowiązku kara umowna wynosi 1 000 000 zł.
Płatność ceny sprzedaży przez Nabywcę została zabezpieczona udzielonym Nabywcy przed podmiot trzeci poręczeniem do kwoty 3 750 000 zł. Odpowiedzialność Poręczyciela wygasa w dniu 30.06.2020r.


Informacje dotyczące zawarcia umowy sprzedaży Wierzytelności Zarząd ALTA S.A. przekazał raportem bieżącym 26/2018 w dniu 28.08.2018r.
Informacje dotyczące Postanowienia Sądu w sprawie wniosku ALTA S.A. o ogłoszenie upadłości Modena Park Sp. z .o. o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa Modena Park na rzecz Modena Homes & More Sp. z o.o. sp. k w której ALTA S.A. jest komandytariuszem, Zarząd ALTA S.A. przekazał raportem bieżącym 9/2019 w dniu 31.05.2019r.

Opis wierzytelności:
Wierzytelność stanowi pozostałą do zapłaty na rzecz ALTA S.A. część ceny z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości i projektu Modena Park, z dnia 30.04.2008r., której to Modena Park Sp. z o.o. (Kupująca, Dłużnik wobec ALTA S.A.) nie wpłaciła w wymaganym terminie.
Kwota wierzytelności z tytułu ww umowy wynosi łącznie 29 840 tys. zł (kwota główna powiększona o odsetki) i w księgach finansowych ALTA S.A. objęta jest w całości odpisem aktualizującym.
ALTA S.A. prowadzi od 2010r. działania zmierzające do odzyskania kwot związanych z wierzytelnością̨, w tym działania polegające na zapobieganiu sprzedaży nieruchomości w kwotach, które nie zaspokoją̨ wierzycieli tj. Banku – Kredytodawcy Dłużniczki oraz ALTA S.A.
W celu zabezpieczenia Wierzytelności została ustanowiona hipoteka łączna kaucyjna do kwoty
31 000 000 zł w księgach wieczystych nieruchomości Spółki Modena Park Sp. z o.o. gdzie ALTA S.A. wpisana jest na II miejscu po Banku Kredytodawcy Dłużnika – Spółki Modena Park Sp. o.o.

Kwota sprzedaży Wierzytelności Ustalona w Umowie sprzedaży wierzytelności wynosiła 5 000 000 zł Płatna w terminie 3 lat od dnia nabycia Przedsiębiorstwa (Modena Park Sp. z o.o.), a także we wcześniejszym terminie, jeżeli nastąpi sprzedaż i zapłata za nieruchomość, która wchodzi w skład Przedsiębiorstwa spółki Modena Park Sp. z o.o.
Aneksem Strony zaktualizowały kwotę transakcji oraz termin jej płatności na podstawie postanowienia Sądu, weryfikacji transakcji i warunków nabycia Przedsiębiorstwa Modena Park.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ALTA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALTADeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-688Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Emilii Plater18
(ulica)(numer)
022 250 88 20022 721 38 57
(telefon)(fax)
info@altasa.plwww.altasa.pl
(e-mail)(www)
527-010-29-48012835824
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-30Robert Jacek MoritzPrezes Zarządu
podstrony