Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: SA-PS 2019 (ESPI)

14.08.2019 08:00

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

FALSEskorygowanyx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie USD
data przekazania: 2019-08-14
SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
28 Esplanade
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
--
(NIP)(REGON)
BDO LLP
(firma audytorska)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Przychody ze sprzedaży pomniejszone o opłaty koncesyjne / Revenue net of royalities22 32514 9125 2073 518
Koszty ogólnego zarządu / Gneral and administrative expenses(6 233)(4 958)(1 454)(1 170)
Koszty płatności w formie akcji własnych / Share-based payment expense(1 897)(866)(442)(204)
Koszty finansowe / Finance expense(8 346)(6 921)(1 946)(1 633)
Zysk/(strata) netto / Loss for the period(15 956)(5 690)(3 721)(1 342)
Zysk/(strata) netto przypadająca na akcję - podstawowy i rozwodniony / Loss per share - basic and diluted(0,08)(0,04)(0,02)(0,01)
Średnia ważona liczba akcji (w tys.) / Weighted average shares ('000)229 584166 858229 584166 858
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej / Cashflows from (used in) operating activities13 247(13 533)3 089(3 192)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej / Cashflows (used in) from financing activities(1 081)43 878(252)10 351
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej / Cashflows used in investing activities(9 264)(36 260)(2 160)(8 554)
BILANS - poniższe pozycje bilansu zostały podane odpowiednio na dzień 30 czerwca 2019 r. (kolumny 1. i 3.) oraz na dzień 31 grudnia 2018 r. (kolumny 2. i 4.) 30 06 201931 12 201830 06 201931 12 2018
Aktywa obrotowe razem / Current assets52 12950 67711 93411 786
Aktywa trwałe razem / Non-current assets 416 145404 28995 26694 029
Aktywa razem / Total assets468 274454 966107 200105 815
Zobowiązania krótkoterminowe razem / Total current liabilities131 922108 71430 20025 285
Zobowiązania długoterminowe razem / Total non-current liabilities285 362296 09465 32768 865
Kapitał zakładowy razem / Share capital1 449 7201 410 556331 877328 065
Kapitał własny razem / Total equity50 99050 15811 67311 666


Powyższe dane finansowe za I p
podstrony