Zobacz wszytkie

POLNORD: Warunkowy przedterminowy wykup części obligacji serii NS4 (ESPI)

20.08.2019 13:02

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr35/2019


Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

POLNORD
Temat


Zawiadomienie o warunkowym przedterminowym wykupie części Obligacji serii NS4.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd POLNORD SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2016 z dnia 29.11.2016 r. oraz nr 54/2016 z dnia 20.12.2016 r. informuje, iż podjął w dniu dzisiejszym uchwałę o warunkowym przedterminowym wykupie części tj. 9.594 sztuk obligacji na okaziciela serii NS4 Spółki o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 9.594.000,00 zł („Obligacje'), wyemitowanych w dniu 20.12.2016 r., których termin zapadalności przypada na dzień 20.12.2019 r.
Spółka zawarła przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny, położonej w Warszawie, przy ul. A. Sikorskiego 11 („Nieruchomość”), gdzie określone zostały warunki, jakie musi spełnić potencjalny Kupujący, aby doszło do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży.
Przedterminowy wykup części tj. 9.594 sztuk Obligacji dojdzie do skutku pod warunkiem wykonania przez potencjalnego Kupującego zobowiązań określonych w w/w umowie nie później niż do dnia 16 września 2019 r.

Zarząd Spółki ustalił - z zastrzeżeniem warunku określonego powyżej, iż data przedterminowego wykupu Obligacji została wyznaczona na dzień 20.09.2019 r. („Dzień Przedterminowego Wykupu”), zaś dzień ustalenia praw do świadczeń z Obligacji to 12.09.2019 r.
Zgodnie z warunkami emisji Obligacji, w Dniu Przedterminowego Wykupu, Spółka dokona wykupu Obligacji, płacąc obligatariuszom za każdą Obligację świadczenie pieniężne równe sumie wartości nominalnej Obligacji, odsetek oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci premii w wysokości 0,20% wartości nominalnej wykupionych Obligacji.
Z uwagi na fakt, iż Obligacje są zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA („KDPW”) i wprowadzone do ASO Catalyst, przedterminowy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW. Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu.
Przedterminowy wykup Obligacji związany jest z planowaną przez Spółkę sprzedażą Nieruchomości na której ustanowiona jest hipoteka, stanowiąca obecnie część zabezpieczenia Obligacji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORDBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-972Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Adama Branickiego15
(ulica)(numer)
022 351 96 00022 351 96 00
(telefon)(fax)
polnord@polnord.plpolnord.pl
(e-mail)(www)
5830006767000742457
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-08-20Marcin Gomoła Prezes Zarządu


2019-08-20Grażyna Klatt Prokurentpodstrony