Zobacz wszytkie

GTC: SA-QSr2 2019 (ESPI)

22.08.2019 07:01

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-08-22
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
GTCBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-146Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Komitetu Obrony Robotników45A
(ulica)(numer)
022 16 60 700022 16 60 705
(telefon)(fax)
gtc@gtc.com.plwww.gtc.com.pl
(e-mail)(www)
527-00-25-113012374369
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze/2018
Skonsolidowany rachunek wyników
Przychody z działalności operacyjnej348.968325.63181.28277.140
Koszty z działalności operacyjnej(86.600)(94.511)(20.171)(22.389)
Zysk brutto z działalności operacyjnej262.368231.12061.11154.751
Koszty sprzedaży(3.156)(5.044)(735)(1.195)
Koszty administracyjne(37.639)(17.303)(8.767)(4.099)
Zysk / (strata) z aktualizacji wartości aktywów / utrata wartości nieruchomości netto70.412100.00316.48223.368
Koszty finansowe netto (68.929)(59.744)(16.055)(14.153)
Zysk/(strata) netto 183.662195.59042.84746.072
Zysk/(strata) netto na jedną akcję ( nie w tys.)0,380,410,090,10
Skonsolidowane przepływy środków pieniężnych
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej222.843175.69851.90441.622
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej(266.660)(277.227)(62.122)(65.674)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej(6.080)73.443(1.416)17.398
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu293.728611.84569.080140.280
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowejNa dzień 30 czerwca 2019 r.Na dzień 31 grudnia 2018 r.Na dzień 30 czerwca 2019 r.Na dzień 31 grudnia 2018 r.
Nieruchomości inwestycyjne ukończone i w budowie8.694.2098.522.4322.044.7341.981.961
Grunty przeznaczone pod zabudowę komercyjną478.256563.760112.478131.107
Prawo do użytkowania aktywów189.754-44.627-
Grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 56.82854.60113.36512.698
Aktywa przeznaczone do sprzedaży515.138327.643121.15276.196
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty293.728345.96169.08080.456
Pozostałe369.674320.37886.94174.506
Aktywa łącznie10.597.58710.134.7752.492.3772.356.924
Zobowiązania długoterminowe4.867.0374.963.3311.144.6461.154.262
Zobowiązania krótkoterminowe1.296.845782.025304.997181.867
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży85.380-20.080-
Kapitał własny4.348.3254.389.4191.022.6541.020.795
Kapitał podstawowy48.55648.35411.00710.960W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:PlikOpis

Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
2019_H1_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_polroczny_za_2019_final.pdfRozszerzony skonsolidowany raport półroczny za 2019
2019_H1_interim_report_eng_final.pdfH1 2019 Interim report

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-22Thomas KurzmannPrezes ZarząduThomas Kurzmann
2019-08-22Erez BonielCzłonek ZarząduErez Boniel
podstrony