Zobacz wszytkie

LW BOGDANKA S.A.: SA-PSr 2019 (ESPI)

30.08.2019 07:26

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-08-30
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A.Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
21-013Puchaczów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bogdanka
(ulica)(numer)
(0-81) 462 56 00(0-81) 462 56 17
(telefon)(fax)
bogdanka@lw.com.plwww.bogdanka.eu
(e-mail)(www)
713-000-57-84430309210
(NIP)(REGON)
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (obecnie PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k.)
(firma audytorska)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Dane dotyczące Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania GK LW Bogdanka za I półrocze 2019 r.
Przychody ze sprzedaży1 098 336855 952256 142201 899
Zysk operacyjny241 80778 03856 39218 407
Zysk przed opodatkowaniem243 07779 65056 68818 788
Zysk netto roku obrotowego, z tego:197 92366 35346 15715 651
- przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej197 73066 13346 11215 599
- przypadający na udziały mniejszości1932204552
Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy-633-4 740-148-1 118
Całkowite dochody netto za rok obrotowy197 29061 61346 01014 533
Ilość akcji (szt.)34 013 59034 013 59034 013 59034 013 590
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy5,811,941,360,46
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej333 536215 89477 78450 924
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-237 902-357 048-55 481-84 219
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 959-77 886-923-18 372
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów91 675-219 04021 379-51 666
30.06.2019 r.31.12.2018 r.30.06.2019 r.31.12.2018 r.
Aktywa trwałe3 453 6333 463 822812 237805 540
Aktywa obrotowe666 307469 529156 704109 193
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży0000
RAZEM AKTYWA4 119 9403 933 351968 941914 733
Zobowiązania długoterminowe564 938536 432132 864124 752
Zobowiązania krótkoterminowe433 106446 803101 859103 908
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom3 111 5262 939 939731 779683 706
Udziały nie dające kontroli10 37010 1772 4392 367
Kapitał własny razem3 121 8962 950 116734 218686 073
Dane dotyczące Śródrocznego Skróconego Sprawozdania LW Bogdanka SA za I półrocze 2019 r.
I półrocze 2019 r.I półrocze 2018 r.I półrocze 2019 r.I półrocze 2018 r.
Przychody ze sprzedaży1 095 880854 452255 569201 545
Zysk operacyjny236 08473 96155 05717 446
Zysk przed opodatkowaniem238 83776 85855 69918 129
Zysk netto roku obrotowego194 77964 45345 42415 203
Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy-633-4 740-148-1 118
Całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy194 14659 71345 27714 085
Ilość akcji (szt.)34 013 59034 013 59034 013 59034 013 590
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku 5,731,891,340,45
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej317 516206 49874 04848 708
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-233 438-354 442-54 440-83 605
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 942-75 968-453-17 919
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów82 136-223 91219 155-52 816
30.06.2019 r.31.12.2018 r.30.06.2019 r.31.12.2018 r.
Aktywa trwałe3 434 2403 444 475807 676801 041
Aktywa obrotowe638 242449 240150 104104 474
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży0000
RAZEM AKTYWA4 072 4823 893 715957 780905 515
Zobowiązania długoterminowe547 623519 808128 792120 886
Zobowiązania krótkoterminowe425 234442 918100 008103 004
Kapitał własny razem3 099 6252 930 989728 980681 625
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:PlikOpis

Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie GK LWB 1H_2019.pdfŚródroczne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe GK LW Bogdanka za I półrocze 2019 r.
Sprawozdanie LWB 1H 2019.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe LW Bogdanka SA za I półrocze 2019 r.
Sprawozdanie Zarządu GK LWB 2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK LW Bogdanka za I półrocze 2019 r.
Oświadczenie zarządu o zgodności i rzetelności.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie zgodności i rzetelności sprawozdań
Raport z przeglądu GK LW Bogdanka H1 2019.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu Skonsolidowanego śródrocznego skróconego SF GK LW Bogdanka za I półrocze 2019 r.
Raport z przeglądu LW Bogdanka H1 2019.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu Śródrocznego skróconego SF LW Bogdanka SA za I półrocze 2019 r.

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-30Artur WasilPrezes Zarządu
2019-08-30Artur WasilewskiZastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych
2019-08-30Adam PartykaZastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych
2019-08-30Dariusz DumkiewiczZastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju
podstrony