Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Aktualizacja informacji o działalności operacyjnej Spółki (ESPI)

10.10.2019 08:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr34/2019
Data sporządzenia:2019-10-10
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Aktualizacja informacji o działalności operacyjnej
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka”) notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest aktualizacja informacji o działalności operacyjnej Spółki w Rumunii i Tunezji.

Rumunia

Zakład przetwarzania gazu Moftinu został uruchomiony 25 kwietnia 2019 r. Produkcja gazu oraz wydajność operacyjna zakładu są zgodne z oczekiwaniami. W dniu 14 października br. w zakładzie rozpoczną się prace związane z planową konserwacją. Jest to element zaplanowanego wcześniej cyklu przeglądów zakładu po oddaniu go do użytku, w ramach których zakład będzie odłączany, poddawany inspekcji i rutynowym pracom konserwacyjnym. Oczekuje się, że obecny przegląd potrwa do 21 października 2019 r., kiedy to zakład wznowi przetwarzanie gazu z pola Moftinu.

Tunezja

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu finansowym Spółki za I półrocze br., pole Chouech Es Saida zostało ponownie uruchomione i od sierpnia 2019 roku wydobycie prowadzone jest znowu z wszystkich czterech odwiertów. Pole to pozostawało zamknięte od lutego 2017 roku. Wydobycie ropy z eksploatowanych odwiertów wzrasta w miarę zmniejszania się zawartości wody w odwiertach (tzw. stopień zawodnienia – ang. water cuts). Dotychczasowe postępy Spółka przyjmuje z zadowoleniem i spodziewa się, że wkrótce zostanie osiągnięta pełna wydajność odwiertów.

Działalność operacyjna na polu Sabria przebiega bez zmian.


Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com
Załączniki
PlikOpis
34 2019_załącznik - attachment.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 34/2019Date: 2019-10-10Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Operational Update


Legal basis: other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (“Company”) are listed on AIM in the UK, the
Management of the Company informs that it has published information
outside the Republic of Poland providing an update on the Company’s
operation in Romania and Tunisia.


Romania


The Moftinu Gas Plant began production on 25 April 2019. Gas production
and operational performance of the plant has been as anticipated. The
plant will enter a period of routine maintenance on 14 October 2019.
This period is a pre-planned post-commissioning maintenance cycle where
the plant will be taken offline, inspected and have routine maintenance
performed. This maintenance period is expected to last until 21 October
2019 at which time the plant will resume processing of the Moftinu gas.


Tunisia


As announced in the Company’s H1 financial results, the Chouech Es Saida
field was restarted with production resuming from all four wells in
August 2019. This field was shut-in since February 2017. Oil production
from the wells is increasing as the water cuts from the wells diminish.
The Company is pleased with the progress to date and is expecting the
wells to achieve full production in the near future.


Operations at the Sabria field are normal.

The attachment to this current report contains text of the original
press release in English, which has been filed by the Company in the UK
and will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
28 Esplanade
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
--
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-10Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony