Zobacz wszytkie

POLNORD: Sprzedaż lokali w III kwartale 2019 (ESPI)

10.10.2019 14:19

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr42/2019


Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

POLNORD
Temat


Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord SA w III kwartale 2019 r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd Polnord SA z siedzibą w Warszawie („Polnord”) informuje, że w związku z zakończeniem agregacji danych cząstkowych przekazuje wstępne informacje na temat liczby sprzedanych lokali mieszkalnych oraz liczby zawartych aktów notarialnych przeniesienia własności lokali mieszkalnych przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord („Grupa”) w III kwartale 2019 r.
Grupa sprzedała w III kwartale 2019 r. na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 117 lokali po uwzględnieniu anulacji 28 umów zawartych w tym okresie ( dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy).
Szacunkowa liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 1 lipca do 30 września 2019 r. wyniesie 194 lokali. Łącznie od początku 2019 r. w wyniku finansowym Grupy zostanie rozpoznanych 490 lokali (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORDBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-972Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Adama Branickiego15
(ulica)(numer)
022 351 96 00022 351 96 00
(telefon)(fax)
polnord@polnord.plpolnord.pl
(e-mail)(www)
5830006767000742457
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-10Marcin Gomoła Prezes Zarządu
2019-10-10Marcin Mosz Członek Zarządu
2019-10-10Jakub Kocjan Członek Zarządu
podstrony