Zobacz wszytkie

AWBUD: Rozwiązanie przez Inwestora umowy o wykonanie robót budowlanych stanowiących część budowy budynku hotelowego z parkingiem podziemnym w Łodzi (ESPI)

03.01.2018 23:53

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2018

Data sporządzenia: 2018-01-03
Skrócona nazwa emitenta
AWBUD
Temat
Rozwiązanie przez Inwestora umowy o wykonanie robót budowlanych stanowiących część budowy budynku hotelowego z parkingiem podziemnym w Łodzi
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ( Emitent ) informuje, iż w dniu 3 stycznia 2018 roku otrzymał od pełnomocnika Genfer Hotel Łódź Sp. z o.o. w Warszawie ( Inwestor ), pisemne oświadczenie opatrzone datą 27 grudnia 2017 roku o rozwiązaniu umowy o wykonanie robót budowlanych stanowiących część budowy budynku hotelowego z parkingiem podziemnym, zlokalizowanego w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 16A ( Umowa ) zawartej pomiędzy Emitentem a Inwestorem w dniu 26 kwietnia 2017 roku. O zawarciu Umowy Emitent informował raportem bieżącym numer 24/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku. Podstawą oświadczenia o rozwiązania Umowy wskazaną przez Inwestora jest opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta. Pismo pełnomocnika Inwestora odnosi się także do rozliczenia kary umownej w kwocie 720.000,00 złotych oraz zawiera zastrzeżenie o możliwości wystąpienia przez Inwestora z roszczeniem o zapłatę odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej. Emitent nie zgadza się z zarzutami Inwestora. Emitent analizuje oświadczenie o rozwiązaniu Umowy w świetle zdarzeń związanych z realizacją jej przedmiotu oraz wobec rzeczywistych przyczyn opóźnienia a także w kontekście renegocjacji warunków Umowy, które Emitent prowadził z Inwestorem w dobrej wierze. Stanowisko Emitenta na piśmie zostanie przedstawione Inwestorowi bez zbędnej zwłoki.Rozwiązanie przez Inwestora Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wysokość wynagrodzenia należnego Emitentowi zgodnie z Umową.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

AWBUD SA 
(pełna nazwa emitenta)
AWBUDBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-440Ogrodzieniec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fugasówka ul. Reja4
(ulica)(numer)
32 671 52 0132 672 22 80
(telefon)(fax)
biuro@awbud.plwww.awbud.pl
(e-mail)(www)
712-015-76-18430046288
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-03Michał WuczyńskiPrezes ZarząduMichał Wuczyński
2018-01-03Arkadiusz WiercińskiWiceprezes ZarząduArkadiusz Wierciński
podstrony