Zobacz wszytkie

AMREST: Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (ESPI)

10.01.2018 15:46

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2018

Data sporządzenia: 2018-01-10
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe

Treść raportu:
W nawiązaniu do RB 117/2017 z dnia 24.05.2017 r. Zarząd AmRest Holdings SE ( AmRest , Spółka ) informuje o zawarciu w dniu 9 stycznia 2018 roku transakcji zbycia 1 075 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło 9 stycznia 2018 roku.

Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:

1) Cena zbytych akcji:

- 130,90 PLN 50 akcji,

- 223,50 PLN 30 akcji,

- 0,00 PLN 995 akcji. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w wyniku wykonania 1 710 opcji (1 310 nadanych po cenie 130,90 PLN oraz 400 nadanych po cenie 223,50 PLN), które zostały rozliczone netto zgodnie z metodą opisaną w pkt. 7.1 a) Regulaminu Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych przyjętego uchwałą nr 3/11/2014 Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE z dnia 20 listopada 2014 roku.

2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,

3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0051% kapitału zakładowego Spółki czyli 1 075 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiadał 123 796 akcji czyli 123 796 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,5836% ogólnej liczby głosów w Spółce.Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RB 1/2018 Disposal of AmRest shares related to the exercise of stock

options plan;In regards to RB 117/2017 dated 24.05.2017 the Management

Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”, “the Company”) informs that on

January 9th, 2018 the Company disposed 1 075 own shares to entitled

participants of the stock options plan. The settlement date of the

transaction was January 9th, 2018.;The detailed information regarding

the transaction:;1) The price of sold shares:;- PLN 130.90 – 50

shares,;- PLN 223.50 – 30 shares,;- PLN 0.00 – 9951 710 shares. The

shares were transferred free of charge as a result of exercising 1 710

options (1 310 granted at the price of PLN 130.90 and 400 granted at the

price of PLN 223.50), that were settled at the intrinsic value in

accordance with a settlement method described in p. 7.1 a) of Employee

Stock Option Plan Rules adopted by resolution no 3/11/2014 of the

Supervisory Board of AmRest Holdings SE of November 20th, 2014.;2) The

nominal value: EUR 0.01 for each share,;3) The total number of shares

sold by AmRest represents 0.0051% of the Company’s registered capital

being 1 075 votes on the AGM of AmRest,;4) After the transactions AmRest

owned 123 796 of its own shares, 123 796 votes on the AGM of AmRest,

being 0.5836% in the total number of votes.;Legal act:
podstrony