Zobacz wszytkie

AMREST: Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (ESPI)

11.01.2018 16:10

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2018

Data sporządzenia: 2018-01-11
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe

Treść raportu:
W nawiązaniu do RB 117/2017 z dnia 24.05.2017 r. oraz RB 119/2017 z dnia 25.05.2017 r., Zarząd AmRest Holdings SE ( AmRest , Spółka ) informuje o zawarciu w dniu 10 stycznia 2018 roku transakcji zbycia 412 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło 10 stycznia 2018 roku.

Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:

1) Cena zbytych akcji: 0,00 PLN. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w wyniku wykonania 648 nadanych po cenie 130,90 PLN, które zostały rozliczone netto zgodnie z metodą opisaną w pkt. 7.1 a) Regulaminu Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych przyjętego uchwałą nr 3/11/2014 Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE z dnia 20 listopada 2014 roku.

2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,

3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0019% kapitału zakładowego Spółki czyli 412 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiadał 123 384 akcje czyli 123 384 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,5816% ogólnej liczby głosów w Spółce.Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RB 2/2018 Disposal of AmRest shares related to the exercise of stock

options plan;In regards to RB 117/2017 dated 24.05.2017 and RB 119/2017

dated 25.05.2017, the Management Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”,

“the Company”) informs that on January 10th, 2018 the Company disposed

412 own shares to entitled participants of the stock options plan. The

settlement date of the transaction was January 10th, 2018.;The detailed

information regarding the transaction:;1) The price of sold shares: PLN

0.00. The shares were transferred free of charge as a result of

exercising 648 options granted at the price of PLN 130.90, that were

settled at the intrinsic value in accordance with a settlement method

described in p. 7.1 a) of Employee Stock Option Plan Rules adopted by

resolution no 3/11/2014 of the Supervisory Board of AmRest Holdings SE

of November 20th, 2014.;2) The nominal value: EUR 0.01 for each

share,;3) The total number of shares sold by AmRest represents 0.0019%

of the Company’s registered capital being 412 votes on the AGM of

AmRest,;4) After the transactions AmRest owned 123 384 of its own

shares, 123 384 votes on the AGM of AmRest, being 0.5816% in the total

number of votes.;Legal act:
podstrony