Zobacz wszytkie

AMREST: Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (ESPI)

12.01.2018 22:20

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr4/2018

Data sporządzenia: 2018-01-12
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe

Treść raportu:
W nawiązaniu do RB 119/2017 z dnia 25.05.2017 r. Zarząd AmRest Holdings SE ( AmRest , Spółka ) informuje o zawarciu w dniu 12 stycznia 2018 roku transakcji zbycia 120 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło 12 stycznia 2018 roku.

Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:

1) Cena zbytych akcji: 130,90 PLN.

2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,

3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0006% kapitału zakładowego Spółki czyli 120 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiadał 122 549 akcji czyli 122 549 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,5777% ogólnej liczby głosów w Spółce.Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RB 4/2018 Disposal of AmRest shares related to the exercise of stock

options plan;In regards to RB 119/2017 dated 25.05.2017 the Management

Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”, “the Company”) informs that on

January 12th, 2018 the Company disposed 120 own shares to entitled

participants of the stock options plan. The settlement date of the

transaction was January 12th, 2018.;The detailed information regarding

the transaction:;1) The price of sold shares: PLN 130.90,;2) The nominal

value: EUR 0.01 for each share,;3) The total number of shares sold by

AmRest represents 0.0006% of the Company’s registered capital being 120

votes on the AGM of AmRest,;4) After the transactions AmRest owned 122

549 of its own shares, 122 549 votes on the AGM of AmRest, being 0.5777%

in the total number of votes.;Legal act:
podstrony