Zobacz wszytkie

AMREST: Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (ESPI)

18.01.2018 15:14

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr7/2018

Data sporządzenia: 2018-01-18
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe

Treść raportu:
W nawiązaniu do RB 119/2017 z dnia 25.05.2017 r. Zarząd AmRest Holdings SE ( AmRest , Spółka ) informuje o zawarciu w dniu 17 stycznia 2018 roku transakcji zbycia 211 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło 17 stycznia 2018 roku.

Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:

1) Cena zbytych akcji: 0,00 PLN. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w wyniku wykonania 420 opcji (200 nadanych po cenie 130,90 PLN oraz 220 nadanych po cenie 223,50 PLN), które zostały rozliczone netto zgodnie z metodą opisaną w pkt. 7.1 a) Regulaminu Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych przyjętego uchwałą nr 3/11/2014 Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE z dnia 20 listopada 2014 roku.

2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,

3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0010% kapitału zakładowego Spółki czyli 211 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiadał 122 338 akcji czyli 122 338 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,5767% ogólnej liczby głosów w Spółce.Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RB 7/2018 Disposal of AmRest shares related to the exercise of stock

options plan;In regards to RB 119/2017 dated 25.05.2017 the Management

Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”, “the Company”) informs that on

January 17th, 2018 the Company disposed 211 own shares to entitled

participants of the stock options plan. The settlement date of the

transaction was January 17th, 2018.;The detailed information regarding

the transaction:;1) PLN 0.00. The shares were transferred free of charge

as a result of exercising 420 options (200 granted at the price of PLN

130.90 and 220 granted at the price of PLN 223.50), that were settled at

the intrinsic value in accordance with a settlement method described in

p. 7.1 a) of Employee Stock Option Plan Rules adopted by resolution no

3/11/2014 of the Supervisory Board of AmRest Holdings SE of November

20th, 2014.;2) The nominal value: EUR 0.01 for each share,;3) The total

number of shares sold by AmRest represents 0.0010% of the Company’s

registered capital being 211 votes on the AGM of AmRest,;4) After the

transactions AmRest owned 122 338 of its own shares, 122 338 votes on

the AGM of AmRest, being 0.5767% in the total number of votes.;Legal

act:
podstrony