Zobacz wszytkie

AMREST: Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (ESPI)

19.01.2018 19:20

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr8/2018

Data sporządzenia: 2018-01-19
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe

Treść raportu:
W nawiązaniu do RB 119/2017 z dnia 25.05.2017 r., RB 120/2017 z dnia 26.05.2017 r. oraz RB 122/2017 z dnia 28.05.2017 r., Zarząd AmRest Holdings SE ( AmRest , Spółka ) informuje o zawarciu w dniu 18 stycznia 2018 roku transakcji zbycia 3 186 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło 18 stycznia 2018 roku.

Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:

1) Cena zbytych akcji: 0,00 PLN. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w wyniku wykonania 8 333 opcji nadanych po cenie 133,59 PLN, które zostały rozliczone netto zgodnie z metodą opisaną w pkt. 7.1 Regulaminu Planu Opcji Menadżerskich przyjętego uchwałą nr 5/04/2015 Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE z dnia 20 kwietnia 2015 roku.

2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,

3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0150% kapitału zakładowego Spółki czyli 3 186 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiadał 119 152 akcji czyli 119 152 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,5617% ogólnej liczby głosów w Spółce.Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RB 8/2018 Disposal of AmRest shares related to the exercise of stock

options plan;In regards to RB 119/2017 dated 25.05.2017, RB 120/2017

dated 26.05.2017 and RB 122/2017 dated 28.05.2017, the Management Board

of AmRest Holdings SE (“AmRest”, “the Company”) informs that on January

18th, 2018 the Company disposed 3 186 own shares to entitled

participants of the stock options plan. The settlement date of the

transaction was January 18th, 2018.;The detailed information regarding

the transaction:;1) PLN 0.00. The shares were transferred free of charge

as a result of exercising 8 333 options granted at the price of PLN

133.59, that were settled at the intrinsic value in accordance with a

settlement method described in p. 7.1 of Management Incentive Plan Rules

adopted by resolution no 5/04/2015 of the Supervisory Board of AmRest

Holdings SE of April 20th, 2015.;2) The nominal value: EUR 0.01 for each

share,;3) The total number of shares sold by AmRest represents 0.0150%

of the Company’s registered capital being 3 186 votes on the AGM of

AmRest,;4) After the transactions AmRest owned 119 152 of its own

shares, 119 152 votes on the AGM of AmRest, being 0.5617% in the total

number of votes.;Legal act:
podstrony