Zobacz wszytkie

AMREST: Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (ESPI)

21.01.2018 11:29

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr9/2018

Data sporządzenia: 2018-01-21
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe

Treść raportu:
W nawiązaniu do RB 122/2017 z dnia 28.05.2017 r. oraz RB 124/2017 z dnia 30.05.2017 r., Zarząd AmRest Holdings SE ( AmRest , Spółka ) informuje o zawarciu w dniu 19 stycznia 2018 roku transakcji zbycia 459 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło 19 stycznia 2018 roku.

Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:

1) Cena zbytych akcji:

- 130,90 PLN 200 akcji,

- 0,00 PLN 259 akcji. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w wyniku wykonania 400 opcji nadanych po cenie 130,90 PLN, które zostały rozliczone netto zgodnie z metodą opisaną w pkt. 7.1 a) Regulaminu Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych przyjętego uchwałą nr 3/11/2014 Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE z dnia 20 listopada 2014 roku.

2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,

3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0022% kapitału zakładowego Spółki czyli 459 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiadał 118 693 akcje czyli 118 693 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,5595% ogólnej liczby głosów w Spółce.Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RB 9/2018 Disposal of AmRest shares related to the exercise of stock

options plan;In regards to RB 122/2017 dated 28.05.2017 and RB 124/2017

dated 30.05.2017, the Management Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”,

“the Company”) informs that on January 19th, 2018 the Company disposed

459 own shares to entitled participants of the stock options plan. The

settlement date of the transaction was January 19th, 2018.;The detailed

information regarding the transaction:;1) The price of sold shares:;-

PLN 130.90 – 200 shares,;- PLN 0.00 – 259 shares. The shares were

transferred free of charge as a result of exercising 400 options granted

at the price of PLN 130.90, that were settled at the intrinsic value in

accordance with a settlement method described in p. 7.1 a) of Employee

Stock Option Plan Rules adopted by resolution no 3/11/2014 of the

Supervisory Board of AmRest Holdings SE of November 20th, 2014.;2) The

nominal value: EUR 0.01 for each share,;3) The total number of shares

sold by AmRest represents 0.0022% of the Company’s registered capital

being 459 votes on the AGM of AmRest,;4) After the transactions AmRest

owned 118 693 of its own shares, 118 693 votes on the AGM of AmRest,

being 0.5595% in the total number of votes.;Legal act:
podstrony