Zobacz wszytkie

AMREST: Korekta RB 10/2018 Wstępne wyniki sprzedaży w czwartym kwartale 2017 roku (ESPI)

22.01.2018 20:49

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr10/2018
Data sporządzenia:2018-01-22
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Korekta RB 10/2018 Wstępne wyniki sprzedaży w czwartym kwartale 2017 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Korekta w związku z omyłkowym podaniem nieprawidłowego wstępnego wyniku łącznej sprzedaży dla Grupy AmRest oraz dynamiki przychodów (w PLN). Prawidłowa treść raportu poniżej:

AmRest Holdings SE ( AmRest ) informuje, że wstępne wyniki sprzedaży Grupy AmRest ( Grupa ) wyniosły w czwartym kwartale 2017 roku ( Q4 2017 ) 1 519 mln zł i były o 25,1% wyższe niż przed rokiem. W tym samym okresie sprzedaż Grupy w walutach lokalnych wzrosła o 28,0%.

Na dynamikę sprzedaży Grupy w Q4 2017 pozytywnie wpłynęła konsolidacja wyników sieci 15 restauracji KFC w Niemczech nabytych 1 marca 2017 roku, sieci Pizza Hut Delivery we Francji przejętej 16 maja 2017 roku, sieci Pizza Hut w Niemczech przejętej w dniu 31 lipca 2017 roku, 22 restauracji KFC nabytych 2 października 2017 na rynku rosyjskim, 37 restauracji KFC przejętych we Francji w czwartym kwartale 2017 roku oraz spółki Restaurant Partner Polska Sp. z o.o. w której AmRest objął udziały 31 sierpnia 2017 roku (łącznie 150 mln zł przychodów w Q4 2017). Z wyłączeniem sprzedaży wymienionych biznesów przychody Grupy w Q4 2017 wzrosły o 12,7%.

Sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo Wschodniej wyniosła w Q4 2017 745 mln zł, co stanowi wzrost o 18,7% w porównaniu do Q4 2016. Sprzedaż wygenerowana w tej dywizji w walutach lokalnych wzrosła o 19,1%.

Przychody dywizji rosyjskiej w Q4 2017 wyniosły 177 mln zł i były o 31,1% wyższe niż przed rokiem. W walucie lokalnej sprzedaż tej dywizji wzrosła o 37,5% w porównaniu do Q4 2016.

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w Q4 2017 kształtowała się na poziomie 515 mln zł i była o 35,9% wyższa, niż przed rokiem. W walucie lokalnej odnotowano wzrost o 40,6%.

Przychody rynku hiszpańskiego, które zostały ujęte w wynikach dywizji Europa Zachodnia, wyniosły w Q4 2017 251 mln zł i były o 10,1% wyższe, niż przed rokiem. W walucie lokalnej dynamika wyniosła 14,0%.

Przychody na rynku chińskim w Q4 2017 osiągnęły poziom 65 mln zł i były o 7,9% wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (wzrost o 18,0% w walutach lokalnych).

Przychody segmentu Unallocated w Q4 2017 wyniosły 18 mln zł i były o 34,9% wyższe, niż przed rokiem.

Załączniki
PlikOpis
Wstępne wyniki sprzedaży Q4 2017 po korekcie.pdfWstępne wyniki sprzedaży Q4 2017 po korekcie
Preliminary sales Q4 2017 corrected.pdfPreliminary sales Q4 2017 corrected

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RB 10/2018 Correction of RB 10/2018 Preliminary sales results Q4

2017;Correction due to accidentally given improper preliminary result of

total sales generated by the AmRest Group and sales dynamics in PLN. The

correct content of the regulatory announcement is as follows:;AmRest

Holdings SE (“AmRest”) informs that the preliminary sales generated by

the AmRest Group (“Group”) in Q4 2017 amounted to PLN 1 519m, which was

a 25.1% increase compared to the corresponding period of 2016. Group’s

sales in local currencies increased by 28.0%.;Growth of Group’s revenues

in Q4 2017 was additionally supported by consolidation of results of 15

KFC restaurants taken over in Germany on March 1st, 2017, Pizza Hut

Delivery chain in France acquired on May 16th, 2017, Pizza Hut chain in

Germany taken over on July 31st, 2017, 22 KFC restaurants acquired on

October 2nd, 2017 in Russia, 37 KFC restaurants taken over so far in

France in Q4 2017 and Restaurant Partner Polska Sp. z o.o., shares of

which AmRest acquired on August 31st, 2017 (collectively PLN 150m sales

in Q4 2017). Excluding sales of listed businesses the revenues of the

Group in Q4 2017 grew by 12.7%.;The sales results of CE division

amounted to PLN 745m in Q4 2017 and were 18.7% higher compared to Q4

2016. Total sales generated in this division in local currencies

increased by 19.1%.;The revenues of Russian division amounted to PLN

177m in Q4 2017 and were 31.1% higher compared to the corresponding

period of 2016. In local currency sales grew by 37.5%.;The revenues of

Western Europe division in Q4 2017 amounted to PLN 515m, which was

higher by 35.9% compared to Q4 2016 (40.6% growth in local

currency).;Sales of the Spanish market, reported within the segment of

Western Europe, amounted to PLN 251m in Q4 2017, which was 10.1% higher

than year ago (+14.0% in local currency).;In China revenues amounted to

PLN 65m in Q4 2017, which was a 7.9% increase over the year. In local

currency it represented a growth of 18.0%.;Revenues reported under

Unallocated segment equaled PLN 18m and were 34.9% higher than year

ago.;Legal act: Art. 17 Sec. 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of The

European Parliament and of The Council of 16 April 2014 on market abuse

(Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the

European Parliament and of the Council and Commission Directives

2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMRESTSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-365Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Grunwaldzki25-27
(ulica)(numer)
071 386 1235071 386 1060
(telefon)(fax)
ir@amrest.euwww.amrest.eu
(e-mail)(www)
1010002998020891041
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-22Oksana StaniszewskaCzłonek Zarządu
2018-01-22Mark ChandlerCzłonek Zarządu
podstrony