Zobacz wszytkie

AMREST: Zbycie akcji własnych (ESPI)

26.01.2018 17:04

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr12/2018

Data sporządzenia: 2018-01-26
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe

Treść raportu:
W nawiązaniu do RB 124/2017 z dnia 30.05.2017 r. Zarząd AmRest Holdings SE ( AmRest , Spółka ) informuje o zawarciu w dniu 25 stycznia 2018 roku transakcji zbycia 101 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło 25 stycznia 2018 roku.

Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:

1) Cena zbytych akcji: 0,00 PLN. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w wyniku wykonania 160 opcji nadanych po cenie 130,90 PLN, które zostały rozliczone netto zgodnie z metodą opisaną w pkt. 7.1 a) Regulaminu Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych przyjętego uchwałą nr 3/11/2014 Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE z dnia 20 listopada 2014 roku.

2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,

3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0005% kapitału zakładowego Spółki czyli 101 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiadał 118 592 akcje czyli 118 592 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,5590% ogólnej liczby głosów w Spółce.Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RB 12/2018 Disposal of AmRest shares related to the exercise of stock options plan;In regards to RB 124/2017 dated 30.05.2017 the Management Board of AmRest Holdings SE ( AmRest , the Company ) informs that on January 25th, 2018 the Company disposed 101 own shares to entitled participants of the stock options plan. The settlement date of the transaction was January 25th, 2018.;The detailed information regarding the transaction:;1) The price of sold shares: PLN 0.00. The shares were transferred free of charge as a result of exercising 160 options granted at the price of PLN 130.90, that were settled at the intrinsic value in accordance with a settlement method described in p. 7.1 a) of Employee Stock Option Plan Rules adopted by resolution no 3/11/2014 of the Supervisory Board of AmRest Holdings SE of November 20th, 2014.;2) The nominal value: EUR 0.01 for each share,;3) The total number of shares sold by AmRest represents 0.0005% of the Company s registered capital being 101 votes on the AGM of AmRest,;4) After the transactions AmRest owned 118 592 of its own shares, 118 592 votes on the AGM of AmRest, being 0.5590% in the total number of votes.;Legal act: § 5 (1) (6) of the Ordinance of the Minister of Finance on Current and Periodical Information Submitted by Issuers of Securities and the Requirements for the Recognition as Equivalent of the Information Required under the Laws of Non-Member Countries of 19th February 2009 (Dz.U. 2014 item 133)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMRESTSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-365Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Grunwaldzki25-27
(ulica)(numer)
071 386 1235071 386 1060
(telefon)(fax)
ir@amrest.euwww.amrest.eu
(e-mail)(www)
1010002998020891041
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-26Mark ChandlerCzłonek Zarządu
2018-01-26Oksana StaniszewskaCzłonek Zarządu
podstrony