Zobacz wszytkie

AMREST: Terminy publikacji raportów finansowych w 2018 roku (ESPI)

31.01.2018 17:14

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr14/2018

Data sporządzenia: 2018-01-31
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Terminy publikacji raportów finansowych w 2018 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe

Treść raportu:
Zarząd AmRest Holdings SE ( Spółka ) informuje, że przekazanie raportów finansowych w 2018 roku nastąpi w następujących terminach:

1. Raporty kwartalne:

skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku: 14 maja 2018 r.,

skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku: 15 listopada 2018 r.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku: 1 października 2018 r.

3. Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok: 8 marca 2018 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej, jak i skonsolidowanej.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RB 14/2018 Publishing dates of the financial reports in 2018;The Management Board of AmRest Holdings SE ( AmRest , the Company ) hereby announces the publishing dates of AmRest s financial reports in 2018:;1. Quarterly reports:;- the consolidated quarterly report for Q1 2018: May 14th, 2018,;- the consolidated quarterly report for Q3 2018: November 15th, 2018.;2. The consolidated interim report for the first half of 2018: October 1st, 2018.;3. The consolidated annual report for 2017: March 8th, 2018.;Following §83 sec. 1 and 3 of the Regulation of the Minister of Finance dated February 19, 2009 on current and periodical information provided by issuers of securities, the Company informs that its consolidated periodical (quarterly and semi-annual) reports will include stand-alone financial statements. The annual report will be prepared and published in both the stand-alone and consolidated form.;Legal act: § 103 (1) of the Ordinance of the Minister of Finance on Current and Periodical Information Submitted by Issuers of Securities and the Requirements for the Recognition as Equivalent of the Information Required under the Laws of Non-Member Countries of 19th February 2009 (Dz.U. 2014 item 133)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMRESTSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-365Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Grunwaldzki25-27
(ulica)(numer)
071 386 1235071 386 1060
(telefon)(fax)
ir@amrest.euwww.amrest.eu
(e-mail)(www)
1010002998020891041
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-31Mark ChandlerCzłonek Zarządu
2018-01-31Oksana StaniszewskaCzłonek Zarządu
podstrony