Zobacz wszytkie

LEGIMI SA: Zamiar przeprowadzenia emisji akcji serii B, ustalenie ceny emisyjnej akcji serii B (ESPI)

31.01.2018 23:44

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2018

Data sporządzenia: 2018-01-31
Skrócona nazwa emitenta
LEGIMI SA
Temat
Zamiar przeprowadzenia emisji akcji serii B, ustalenie ceny emisyjnej akcji serii B
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Emitent lub Spółka ) informuje, że na podstawie upoważnienia udzielonego w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2018 roku, podjął w dniu 31 stycznia 2018 r. uchwałę w sprawie emisji do 75.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji serii B na okaziciela o wartości nominalnej równej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej do 7.500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) ("Akcje").Akcje serii B będą oferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, w oparciu o przepisy ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Emisja publiczna będzie skierowana do obligatariuszy Emitenta, którzy objęli obligacje serii D, J, K i L.Cena emisyjna Akcji została ustalona na kwotę 13,90 zł (słownie: trzynaście złotych dziewięćdziesiąt groszy).Akcje serii B będą miały postać zdematerializowaną. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności organizacyjne i prawne, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.O dojściu emisji do skutku Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LEGIMI SAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-689Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Obornicka330
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
www.legimi.pl
(e-mail)(www)
7781460897301031192
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-31Mikołaj Małaczyński Prezes Zarządu
2018-01-31Mateusz Frukacz Członek Zarządu
podstrony