Zobacz wszytkie

AMREST: Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (ESPI)

02.02.2018 13:58

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr15/2018

Data sporządzenia: 2018-02-02
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe

Treść raportu:
W nawiązaniu do RB 124/2017 z dnia 30.05.2017 r. Zarząd AmRest Holdings SE ( AmRest , Spółka ) informuje o zawarciu w dniu 1 lutego 2018 roku transakcji zbycia 131 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło 1 lutego 2018 roku.

Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:

1) Cena zbytych akcji: 0,00 PLN. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w wyniku wykonania 240 opcji (160 nadanych po cenie 130,90 PLN oraz 80 nadanych po cenie 223,50 PLN), które zostały rozliczone netto zgodnie z metodą opisaną w pkt. 7.1 a) Regulaminu Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych przyjętego uchwałą nr 3/11/2014 Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE z dnia 20 listopada 2014 roku.

2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,

3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0006% kapitału zakładowego Spółki czyli 131 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiadał 117 986 akcji czyli 117 986 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,5562% ogólnej liczby głosów w Spółce.Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RB 15/2018 Disposal of AmRest shares related to the exercise of stock

options plan;In regards to RB 124/2017 dated 30.05.2017 the Management

Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”, “the Company”) informs that on

February 1st, 2018 the Company disposed 131 own shares to entitled

participants of the stock options plan. The settlement date of the

transaction was February 1st, 2018.;The detailed information regarding

the transaction:;1) The price of sold shares: PLN 0.00. The shares were

transferred free of charge as a result of exercising 240 options (160

granted at the price of PLN 130.90 and 80 granted at the price of PLN

223.50) that were settled at the intrinsic value in accordance with a

settlement method described in p. 7.1 a) of Employee Stock Option Plan

Rules adopted by resolution no 3/11/2014 of the Supervisory Board of

AmRest Holdings SE of November 20th, 2014.;2) The nominal value: EUR

0.01 for each share,;3) The total number of shares sold by AmRest

represents 0.0006% of the Company’s registered capital being 131 votes

on the AGM of AmRest,;4) After the transactions AmRest owned 117 986 of

its own shares, 117 986 votes on the AGM of AmRest, being 0.5562% in the

total number of votes.;Legal act:
podstrony