Zobacz wszytkie

AMREST: Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (ESPI)

02.02.2018 17:53

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr16/2018

Data sporządzenia: 2018-02-02
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe

Treść raportu:
W nawiązaniu do RB 124/2017 z dnia 30.05.2017 r. Zarząd AmRest Holdings SE ( AmRest , Spółka ) informuje o zawarciu w dniu 2 lutego 2018 roku transakcji zbycia 259 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło 2 lutego 2018 roku.

Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:

1) Cena zbytych akcji: 0,00 PLN. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w wyniku wykonania 400 opcji nadanych po cenie 130,90 PLN, które zostały rozliczone netto zgodnie z metodą opisaną w pkt. 7.1 a) Regulaminu Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych przyjętego uchwałą nr 3/11/2014 Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE z dnia 20 listopada 2014 roku.

2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,

3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0012% kapitału zakładowego Spółki czyli 259 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiadał 117 727 akcji czyli 117 727 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,5550% ogólnej liczby głosów w Spółce.Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RB 16/2018 Disposal of AmRest shares related to the exercise of stock

options plan;In regards to RB 124/2017 dated 30.05.2017 the Management

Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”, “the Company”) informs that on

February 2nd, 2018 the Company disposed 259 own shares to entitled

participants of the stock options plan. The settlement date of the

transaction was February 2nd, 2018.;The detailed information regarding

the transaction:;1) The price of sold shares: PLN 0.00. The shares were

transferred free of charge as a result of exercising 400 options granted

at the price of PLN 130.90 that were settled at the intrinsic value in

accordance with a settlement method described in p. 7.1 a) of Employee

Stock Option Plan Rules adopted by resolution no 3/11/2014 of the

Supervisory Board of AmRest Holdings SE of November 20th, 2014.;2) The

nominal value: EUR 0.01 for each share,;3) The total number of shares

sold by AmRest represents 0.0012% of the Company’s registered capital

being 259 votes on the AGM of AmRest,;4) After the transactions AmRest

owned 117 727 of its own shares, 117 727 votes on the AGM of AmRest,

being 0.5550% in the total number of votes.;Legal act:
podstrony