Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY INC.: Informacje o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Serinus (ESPI)

07.02.2018 16:04

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr8/2018
Data sporządzenia:2018-02-07
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY INC.
Temat
Informacje o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Serinus
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Kierownictwo Serinus Energy Inc. ( Serinus , Emitent , Spółka ) przedstawia informacje dotyczące nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Serinus ( Zgromadzenie ), które odbędzie się w siedzibie McCarthy Tétrault LLP pod adresem Suite 4000, 421 7th Avenue S.W., Calgary, AB, T2P 4K9, w dniu 7 marca 2018 r. o godzinie 10:00 (czasu górskiego - Mountain Standard Time). Celem Zgromadzenia jest:(a)

omówienie i przyjęcie z ewentualnymi zmianami uchwały nadzwyczajnej ( Uchwała w sprawie Kontynuacji ) zatwierdzającej kontynuację działalności spółki Serinus Energy Inc. ( Kontynuacja ) na Jersey na Wyspach Normandzkich zgodnie z przepisami Prawa spółek Jersey z 1991 r. z późniejszymi zmianami (ang. Companies (Jersey) Law 1991, CJL ) oraz przyjęcie nowych dokumentów statutowych Spółki po Kontynuacji, obejmujących zmiany dotychczasowych dokumentów statutowych Spółki, w tym zmianę firmy Spółki na Serinus Energy Plc , zgodnie ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi w załączonym przez kierownictwo memorandum informacyjnym ( Memorandum Informacyjne ),(b)

rozpatrzenie wszelkich innych kwestii, prawidłowo wniesionych pod obrady Zgromadzenia lub dokonanie przerwy w obradach.Akcjonariusze znajdą w Memorandum Informacyjnym, pełne teksty proponowanych uchwał i inne informacje dotyczące spraw, które będą rozważane podczas Zgromadzenia, a także List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy i inne informacje dotyczące Spółki i procedur dotyczących Zgromadzenia. Zgromadzenie będzie odbywać się jedynie w języku angielskim.W związku z tym, że w spółkach utworzonych zgodnie z prawem kanadyjskim przebieg i forma zgromadzeń akcjonariuszy istotnie różni się od przebiegu i formy zgromadzeń akcjonariuszy w Polsce, oraz w celu ułatwienia polskim akcjonariuszom zapoznania się z informacjami dotyczącymi uczestnictwa w Zgromadzeniu zawartymi w Memorandum Informacyjnym , Emitent przekazuje w załączeniu tłumaczenie na język polski powyższego dokumentu oraz listu do Akcjonariuszy. Poniżej Spółka prezentuje najważniejsze informacje na temat uczestnictwa w Zgromadzeniu.Prawo do otrzymania zawiadomień, uczestniczenia w Zgromadzeniu, w tym w jego drugiej części w przypadku ogłoszenia przerwy, i wykonywania w trakcie jego trwania prawa głosu, przysługuje wyłącznie osobom wpisanym do rejestru Spółki jako jej Akcjonariusze na koniec dnia roboczego 5 lutego 2018 r. ( Dzień Ustalenia Praw ). Jednakże nabywcy Akcji nabytych po Dniu Ustalenia Praw mogą wykonywać prawo głosu z tych Akcji podczas Zgromadzenia, w tym w jego drugiej części w przypadku ogłoszenia przerwy, jeśli (a) nabywca przedstawi należycie poświadczone dokumenty akcji potwierdzające własność tych Akcji lub w inny sposób dowiedzie, w sposób satysfakcjonujący Spółkę, że jest właścicielem nabytych Akcji i (b) nie później niż 10 dni przed Zgromadzeniem zwróci się o umieszczenie swojego nazwiska (nazwy) na liście Akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na Zgromadzeniu.Ponieważ w kanadyjskim systemie prawnym występuje nieznane polskiemu systemowi prawnemu rozróżnienie pomiędzy właścicielem rejestrowym akcji ( Akcjonariusz Rejestrowy ) a właścicielem faktycznym akcji ( Akcjonariusz Faktyczny ), Spółka przypomina, że inwestorzy indywidualni zazwyczaj nie posiadają akcji we własnym imieniu ich akcje znajdują się w posiadaniu pośrednika, będącego Akcjonariuszem Rejestrowym i mają status Akcjonariusza Faktycznego. Polscy akcjonariusze będący Akcjonariuszami Faktycznymi, posiadający akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW ), powinni zwrócić się do uczestnika KDPW prowadzącego ich rachunek (czyli domu maklerskiego lub banku powierniczego), na którym zapisane są ich Akcje, o dodatkowe informacje dotyczące procedury wykonywania prawa głosu ze swoich Akcji na Zgromadzeniu.Spółka nie zapewnia akcjonariuszom transmisji ww. obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.Memorandum Informacyjne w języku angielskim jest przekazywane do publicznej wiadomości przez Spółkę na terytorium państwa jej siedziby poprzez system SEDAR i udostępniane na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki SERINUS ENERGY INC. pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm.
Załączniki
PlikOpis
Serinus Energy - Zawiadomienie o NWZA i Memorandum Informacyjne - 2018.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 8/2018Date: 2018-02-07Issuer’s trading

name: SERINUS ENERGY INC.

Title: Information on the Special Meeting of Serinus

Legal basis: Article 56 Section 1 item 2 of the Offering Act - current

and periodic information

Content:The Management of SERINUS ENERGY INC. (“Serinus”,

“Issuer”, “Corporation” or the “Company”) hereby presents information

concerning the special meeting of the Shareholders of the Company

(“Meeting”), which will be held at the offices of McCarthy T
podstrony