Zobacz wszytkie

AMREST: Korekta RB 9/2018 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (ESPI)

09.02.2018 14:44

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr9/2018
Data sporządzenia:2018-02-09
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Korekta RB 9/2018 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe

Treść raportu:
Korekta w związku z omyłkowym podaniem nieprawidłowej liczby zbytych akcji oraz w konsekwencji nieprawidłowego stanu posiadania akcji własnych oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Prawidłowa treść raportu poniżej.

W nawiązaniu do RB 122/2017 z dnia 28.05.2017 r. oraz RB 124/2017 z dnia 30.05.2017 r., Zarząd AmRest Holdings SE ( AmRest , Spółka ) informuje o zawarciu w dniu 19 stycznia 2018 roku transakcji zbycia 250 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło 19 stycznia 2018 roku.

Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:

1) Cena zbytych akcji:

- 130,90 PLN 200 akcji,

- 0,00 PLN 50 akcji. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w wyniku wykonania 80 opcji nadanych po cenie 130,90 PLN, które zostały rozliczone netto zgodnie z metodą opisaną w pkt. 7.1 a) Regulaminu Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych przyjętego uchwałą nr 3/11/2014 Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE z dnia 20 listopada 2014 roku.

2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,

3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0012% kapitału zakładowego Spółki czyli 250 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiadał 118 902 akcji czyli 118 902 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,5605% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Dodatkowo Zarząd AmRest informuje, iż w wyniku opisanej powyżej omyłki w raportach bieżących nr RB 12/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r., nr RB 13/2018 z dnia 27 stycznia 2018 r., nr RB 15/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. oraz RB 16/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. została podana nieprawidłowa łączna ilość posiadanych przez Spółkę akcji własnych oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu AmRest. Prawidłowe ilości znajdują się w załączonej tabeli.Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)
Załączniki
PlikOpis
Stan posiadania akcji własnych 19.01-2.02.2018.pdfStan posiadania akcji własnych 19.01-2.02.2018
Number of own shares 19.01-2.02.2018.pdfNumber of own shares 19.01-2.02.2018

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RB 9/2018 Correction RB 9/2018 Disposal of AmRest shares related to the

exercise of stock options plan;Correction due to accidentally given

improper number of disposed shares and, as a result, improper total

number of own shares and votes on the AGM held by AmRest after the

transaction. The correct content of the regulatory announcement is as

follows:;In regards to RB 122/2017 dated 28.05.2017 and RB 124/2017

dated 30.05.2017, the Management Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”,

“the Company”) informs that on January 19th, 2018 the Company disposed

250 own shares to entitled participants of the stock options plan. The

settlement date of the transaction was January 19th, 2018.;The detailed

information regarding the transaction:;1) The price of sold shares;- PLN

130.90 – 200 shares,;- PLN 0.00 – 50 shares. The shares were transferred

free of charge as a result of exercising 80 options granted at the price

of PLN 130.90, that were settled at the intrinsic value in accordance

with a settlement method described in p. 7.1 a) of Employee Stock Option

Plan Rules adopted by resolution no 3/11/2014 of the Supervisory Board

of AmRest Holdings SE of November 20th, 2014.;2) The nominal value: EUR

0.01 for each share,;3) The total number of shares sold by AmRest

represents 0.0012% of the Company’s registered capital being 250 votes

on the AGM of AmRest,;4) After the transactions AmRest owned 118 902 of

its own shares, 118 902 votes on the AGM of AmRest, being 0,5605% in the

total number of votes.;Additionally, Management Board of AmRest informs

that as a result of above described mistake following current reports

contained improper total number of own shares and votes on the AGM held

by AmRest: RB 12/2018 dated 26.01.2018, RB 13/2018 dated 27.01.2018, RB

15/2018 dated 02.02.2018 and RB 16/2018 dated 02.02.2018. The correct

quantities are presented in enclosed table.;Legal act:
podstrony