Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU
Zobacz wszytkie

FERRUM: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A. (ESPI)

05.03.2018 14:06

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr13/2018

Data sporządzenia: 2018-03-05
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:


Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd FERRUM S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 5 marca 2018 r. do Spółki wpłynęło od Mezzanine Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zarządzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce, którego treść Emitent przekazuje poniżej:Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujemy, że w wyniku objęcia 6 599 186 akcji zwykłych na okaziciela spółki Ferrum S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Porcelanowej 11, 40-246 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorstw KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000063239 (zwanej dalej Spółką ), wskutek zarejestrowania, w dniu 27 lutego 2018 r., przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku konwersji wierzytelności względem Spółki na akcje Spółki, udział funduszu Mezzanine Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zarządzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Fundusz ) przekroczył próg 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

1. przed zmianą udziału Fundusz posiadał 2400209 akcji Spółki, co stanowiło 9,78% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadał 2400209 głosów z tych akcji, co stanowiło 9,78% w ogólnej liczbie głosów;

2. aktualnie Fundusz posiada 8999395 akcji Spółki, co stanowi 15,54% kapitału zakładowego Spółki oraz posiada 8999395 głosów z tych akcji, co stanowi 15,54% w ogólnej liczbie głosów;

3. w odniesieniu do Funduszu nie występują podmioty zależne, posiadające akcje Spółki oraz osoby, o których mowa art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej;

4. Fundusz nie posiada głosów z akcji obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIEFERRUM SA(pełna nazwa emitenta)FERRUM

Metalowy (met)(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)40-246

Katowice(kod pocztowy)

(miejscowość)Porcelanowa

11(ulica)

(numer)(0 32) 255 58 42

(0 32) 255 42 94(telefon)(fax)ferrum.com.pl(e-mail)(www)634-01-28-794

272581760(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2018-03-05Krzysztof KasprzyckiPrezes ZarząduKrzysztof Kasprzycki2018-03-05Grzegorz KowalikWiceprezes ZarząduGrzegorz Kowalik

podstrony