Zobacz wszytkie

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Formularz skonsolidowanego raportu rocznego (ESPI)

06.03.2018 19:49

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okresod 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2018-03-06
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4c
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
www.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
Przychody ze sprzedaży212 793168 75650 13238 567
Zysk brutto ze sprzedaży94 65272 76322 29916 629
Zysk z działalności operacyjnej62 18851 56014 65111 783
Zysk brutto61 99452 47914 60511 993
Zysk netto 50 13842 44611 8129 700
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej63 97549 16315 07211 236
Środki pieniężne neto z działalności inwestycyjnej(110 536)14 052(26 041)3 211
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(15 795)(33 418)(3 721)(7 873)
Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe8 01470 4561 92115 926
Średnia ważona liczba akcji w okresie33 418 19333 418 19333 418 19333 418 193
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 1.501.270.350.29
Wybrane dane finansowe zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu

finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący spos
podstrony