Zobacz wszytkie

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Formularz raportu rocznego (ESPI)

06.03.2018 19:51

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okresod 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2018-03-06
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4c
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
www.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
Przychody ze sprzedaży184 179168 75643 39138 567
Zysk brutto ze sprzedaży82 49372 76319 43516 629
Zysk z działalności operacyjnej58 35851 56013 74911 783
Zysk brutto58 53452 47913 79011 993
Zysk netto 47 28442 44611 1409 700
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej57 81549 16313 62111 236
Środki pieniężne neto z działalności inwestycyjnej(111 766)14 052(26 331)3 211
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(11 821)(33 418)(2 785)(7 873)
Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe4 59870 4561 10215 926
Średnia ważona liczba akcji w okresie33 418 19333 418 19333 418 19333 418 193
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 1.411.270.330.29
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym

przeliczono na walutę EUR w następujący spos
podstrony