Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU
Zobacz wszytkie

COLUMBUS ENERGY S.A.: Wyznaczenie przez Zarząd GPW w Warszawie S.A. pierwszego dnia notowania obligacji serii C (ESPI)

12.03.2018 23:31

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/2018

Data sporządzenia: 2018-03-12
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Wyznaczenie przez Zarząd GPW w Warszawie S.A. pierwszego dnia notowania obligacji serii C
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 12 marca 2018 r. otrzymał informację o podjęciu w dniu 12 marca 2018 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 192/2018 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki Columbus Energy S.A. Zgodnie z podjętą uchwałą, określono dzień 14 marca 2018 r. jako pierwszy dzień notowań 1.090 (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000 złotych (jeden tysiąc złotych) każda, wyemitowanych przez Emitenta, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLSTIGR00046. Ostatnim dniem notowań w/w serii obligacji będzie 16 lipca 2019 r. Obligacje mają być notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą CLC0719.W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COLUMBUS ENERGY S.A.Energetyka
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-234Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kuźnicy Kołłątajowskiej13
(ulica)(numer)
+48 12 311 33 13+48 12 311 33 13
(telefon)(fax)
gielda@columbusenergy.plwww.columbusenergy.pl
(e-mail)(www)
9492163154241811803
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-12Dawid ZielińskiPrezes Zarządu
2018-03-12Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu
2018-03-12Janusz SternaWiceprezes Zarządu
podstrony