Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU
Zobacz wszytkie

ORBIS: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki (ESPI)

15.03.2018 17:15

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr10/2018
Data sporządzenia:2018-03-15
Skrócona nazwa emitenta
ORBIS
Temat
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Orbis S.A. ( Emitent ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 6 marca 2018 roku, w sprawie zwołania na dzień 4 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, informuje, iż w związku z punktem porządku obrad w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, otrzymał w dniu 15 marca 2018 roku zawiadomienie od Accor S.A. o zgłoszeniu Pana Franck Gervais, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej X kadencji.Informację dotyczącą zgłoszenia oraz życiorys Pana Franck Gervais przekazana zostaje w załączeniu do niniejszego raportu. Jednocześnie Emitent informuje, że ww. kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Orbis S.A.Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

_______________________________________________________________________________________

"Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69.
Załączniki
PlikOpis
Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej.pdfZgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej
Życiorys Franck Gervais.pdfŻyciorys Franck Gervais

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ORBIS SA(pełna nazwa emitenta)ORBIS

Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-028

Warszawa(kod pocztowy)

(miejscowość)Bracka

16(ulica)

(numer)022 8260271

022 8273301(telefon)(fax)orbissa@orbis.pl

orbis.pl(e-mail)(www)526 025 04 69

006239529(NIP)(REGON)
Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2018-03-15Ireneusz WęgłowskiWiceprezes Zarządupodstrony