Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU
Zobacz wszytkie

Bowim: Podpisanie przez Emitenta oraz spółkę zależną Passat-Stal S.A. umów ramowych z PGNiG S.A. (ESPI)

19.03.2018 16:44

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr10/2018

Data sporządzenia: 2018-03-19
Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Podpisanie przez Emitenta oraz spółkę zależną Passat-Stal S.A. umów ramowych z PGNiG S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 76/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku Zarząd Bowim S.A. (dalej: Spółka , Emitent ) informuje, że w dniu 19 marca 2018 r. Spółka powzięła informację o podpisaniu siedmiu umów ramowych pomiędzy Emitentem, spółką zależną Passat-Stal S.A. (podmioty te łącznie zwane dalej Sprzedawcą ) oraz spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo z siedzibą w Warszawie (dalej: Zamawiający , PGNiG S.A. ) w zakresie dostawy rur okładzinowych oraz wydobywczych wraz z osprzętem dla potrzeb prac realizowanych przez PGNiG S.A.Zawarte umowy ramowe określają warunki dotyczące zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone przez Zamawiającego Sprzedawcy jako jednemu z wykonawców w trakcie obowiązywania umów ramowych (tj. w okresie 24 miesięcy począwszy od daty podpisania umów ramowych).Zakres i wysokość kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie konkretnego zamówienia wykonawczego zostanie określona każdorazowo w umowie wykonawczej.Zamawiający ma prawo w każdym czasie rozwiązać ze Sprzedawcą Umowę Ramową w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie, w przypadku gdy Sprzedawca z własnej winy nie wykona lub nienależycie wykona dwie odrębne umowy wykonawcze zawarte w ramach umowy ramowej.W przypadku złożenia przez Zamawiającego zamówień publicznych na wszystkie przedmioty określone w umowach ramowych łączna kwota zleceń szacowana jest na 56 mln PLN.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BOWIM SA
(pełna nazwa emitenta)
BowimHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200Sosnowiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Niwecka1E
(ulica)(numer)
+48 32 39 29 300+48 32 39 29 380
(telefon)(fax)
firma@bowim.plwww.bowim.pl
(e-mail)(www)
645-22-44-873277486060
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-19Jacek RożekWiceprezes Zarządu
2018-03-19Jerzy WodarczykWiceprezes Zarządu
podstrony