Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY INC.: Wyniki niezależnego postępowania dotyczącego utraty kontroli nad odwiertem Moftinu-1001 (ESPI)

19.03.2018 22:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr13/2018

Data sporządzenia: 2018-03-19
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY INC.
Temat
Wyniki niezależnego postępowania dotyczącego utraty kontroli nad odwiertem Moftinu-1001
Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:
Działając na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 44/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. i nr 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r., Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. ("Spółka") informuje, że w Kanadzie za pomocą systemu SEDAR przekazywana jest informacja o wynikach niezależnego postępowania dotyczącego utraty kontroli nad należącym do Spółki odwiertem gazowym Moftinu-1001, które to zdarzenie miało miejsce w dniu 18 grudnia 2017 r. w trakcie działań przygotowujących odwiert do produkcji. Rada Dyrektorów Spółki powierzyła firmie RPS International przeprowadzenie postępowania w tej sprawie, a przekazany przez nią raport końcowy zawierał poniższe wnioski.Reasumując, główny wniosek dotyczący erupcji na odwiercie i powstałego w następstwie tego pożaru jest taki, że spowodował to błąd monitoringu poziomu płynu otworowego w trakcie operacji zatłaczania otworu, aby można było zdemontować głowicę eksploatacyjną i zainstalować głowicę przeciwerupcyjną. W efekcie nie było możliwe zarejestrowanie nagłego wzrostu ilości gazu i utrzymanie właściwego poziomu płynu w otworze.Ponadto operacja montażu prewentera przeciwerupcyjnego ( BOP ) po zdjęciu głowicy eksploatacyjnej trwała znacznie dłużej niż normalnie ze względu na problemy przy instalacji BOP. W związku z tym nie było możliwości mechanicznej kontroli wylotu otworu co doprowadziło do erupcji.Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim przekazywanej do publicznej wiadomości przez Spółkę na terytorium państwa jej siedziby poprzez system SEDAR, która jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki SERINUS ENERGY INC. pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 13/2018Date: 2018-03-19Issuer’s

trading name: SERINUS ENERGY INC.Title: Independent

Investigation Results of Moftinu-1001 Well Control Incident

Legal basis: other regulations

Content:Pursuant to Article 62.8 of the Act of 29 July 2005

on Public Offering […]and referring to the current reports No. 44/2017

as of December 18, 2017 and No. 1/2018 as of January 8, 2018, the

Management of SERINUS ENERGY INC. (the „Company”) informs

that in Canada via the SEDAR system it has published information

concerning the results of an independent investigation of the loss of

well control that occurred with the Company’s Moftinu-1001 gas well on

18 December 2017 during operations to prepare the well for production.

The Board of the Company retained RPS International to conduct the

investigation, and the final report submitted by stated the following

conclusions:

In summary, the main conclusion for the well blowout and resulting fire

was due to an error in monitoring the well fluid level during the well

kill operation to remove the well head and install the Blow-out

Prevention Unit. It resulted in the inability to detect a gas kick and

maintain the appropriate fluid level in the well.

In addition, the operation to install the Blow-out Preventer after the

removal of the Christmas tree was significantly longer than such an

operation normally takes due to BOP installation problems. As such,

there was no ability to mechanically control the well from the surface,

thereby resulting in the blow-out.This text contains translation of the original news release in English,

which has been filed by Company in Canada (country of its registered

office) by way of the SEDAR system and is available at the website

www.sedar.com by entering the Company name at

http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm .
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY INC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY INC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
T2P 3J4Calgary
(kod pocztowy)(miejscowość)
Suite 1500, 700-4th Avenue SW
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
-- --
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-19Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony