Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY INC.: Formularz skonsolidowanego raportu rocznego (ESPI)

21.03.2018 00:05

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2017
(rok)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okresod 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSF/MSSF
w walucie USD
data przekazania: 2018-03-21
SERINUS ENERGY INC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY INC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
T2P 3J4Calgary
(kod pocztowy)(miejscowość)
Suite 1500, 700-4th Avenue SW
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
-- --
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
Przychody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego pomniejszone o koszty należności koncesyjnych22 04855 4565 19412 673
Koszty ogólnego zarządu(11 250)(33 016)(2 650)(7 545)
Płatności w formie akcji własnych(2 587)(337)(609)(77)
Koszty odsetkowe i przyrost wartości(13 489)(16 885)(3 178)(3 859)
Strata netto(70 356)(230 865)(16 574)(52 760)
Strata netto na jedną akcję (USD/EUR/PLN) - podstawowa i rozwodniona
- z działalności kontynuowanej (w zł i w EUR)(0,49)(1,39)(0,11)(0,32)
- z działalności zaniechanej (w zł i w EUR)-(1,59)-(0,36)
Średnia wżona liczba akcji (w szt.)139 796 98578 629 941139 796 98578 629 941
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(16 234)(5 694)(3 824)(1 301)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej58 922(108 762)13 881(24 855)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(31 572)86 020(7 438)19 658
BILANS - poniższe pozycje pokazane są wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. (kolumna 1. i 3.) oraz na dzien 31 grudnia 2016 r. (kolumna 2. i 4.)na 31.12.2017na 31.12.2016na 31.12.2017 na 31.12.2016
Aktywa obrotowe razem53 59744 83112 84810 134
Aktywa trwałe razem346 720393 26483 11388 899
Aktywa razem400 317438 09495 96199 033
Zobowiązania krótkoterminowe razem76 462205 61218 32946 479
Zobowiązania długoterminowe razem310 958216 81274 54149 011
Kapitał zakładowy razem1 262 3051 439 528302 591325 410
Kapitał własny razem12 89715 6713 0923 542
Powyższe dane finansowe za lata zakończone 31 grudnia 2017 i 2016 roku

zostały przeliczone z USD według następujących zasad:

podstrony