Zobacz wszytkie

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ESPI)

27.03.2018 20:39

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr4/2018
Data sporządzenia:2018-03-27
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Temat
Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 ( Spółka ) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259), zwołuje na dzień 23 kwietnia 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( Walne Zgromadzenie ), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.Załączniki do niniejszego raportu:

1.Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 kwietnia 2018 r.;

2.Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 23 kwietnia 2018 r;

3.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2017 uwzględniające: ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance; ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego;

4.Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017 i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017;

5.Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. z działalności Rady Nadzorczej spółki Macrologic S.A. w roku obrotowym 2017 i z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Macrologic S.A. w roku obrotowym 2017 oraz oceny sprawozdania finansowego spółki Macrologic S.A. za rok obrotowy 2017;

6.Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Macrologic S.A. w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdanie finansowe spółki Macrologic S.A. za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Załączniki
PlikOpis
ABS_ZWZ_ogłoszenie o zwołaniu_20180327.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ Asseco BS na dzień 23.04.2018
ABS_ZWZ_projekty uchwał_2018.pdfProjekty uchwał na ZWZ Asseco BS zwołane na dzień 23.04.2018
Sprawozdanie Rady Nadz. dot. oceny sprawozdań Spółki i Grupy Asseco BS za 2017.pdfSprawozdanie RN Asseco BS dot. oceny sprawozdań Spółki i Grupy Asseco BS za 2017 r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadz. Asseco BS za 2017 rok.pdfSprawozdanie z działalności RN Asseco BS za 2017 r.
Macrologic S.A. Sprawozdanie finansowe_31.12.2017r cz1.pdfMacrologic S.A. Sprawozdanie finansowe 31.12.2017 r cz.1
Macrologic S.A. Sprawozdanie finansowe_31.12.2017r cz2 i spraw. z działalności.pdfMacrologic S.A. Sprawozdanie finansowe 31.12.2017 r. cz.2 i spraw. z działalności
Macrologic S.A. - Sprawozdane biegłego rewidenta 31.12.2017.pdfMacrologic S.A. Sprawozdanie biegłego rewidenta 31.12.2017 r.
Sprawozdanie Rady Nadz. dot. działalności i oceny sprawozdań Macrologic za 2017.pdfSprawozdanie RN Asseco BS dotyczące działalności i oceny sprawozdań Macrologic S.A. za 2017 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4c
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
biuro.zarzadu@assecobs.plwww.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-27Wojciech BarczentewiczPrezes Zarządu
2018-03-27Mariusz LizonCzłonek Zarządu
podstrony