Zobacz wszytkie

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Wybór biegłego rewidenta (ESPI)

27.03.2018 20:43

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr6/2018

Data sporządzenia: 2018-03-27
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Temat
Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. (dalej także Spółka ) informuje, iż w dniu 27 marca 2018 roku Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie §13 ust. 10 pkt 6) Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu - wybrała PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Lecha Kaczyńskiego 14, wpisaną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144, jako podmiot uprawniony do dokonania przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2018 roku oraz 30 czerwca 2019 roku, jak również do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku i 31 grudnia 2019 roku.Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, w szczególności zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U.z dn. 6.06.2017 poz. 1089) oraz w oparciu o wewnętrzne regulacje Spółki w zakresie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej.Umowa z audytorem zostanie zawarta na okres wykonania ww. usług.Asseco Business Solutions S.A. nie korzystała wcześniej z usług wyżej wskazanego biegłego rewidenta.Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4c
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
biuro.zarzadu@assecobs.plwww.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-27Wojciech BarczentewiczPrezes Zarządu
2018-03-27Mariusz LizonCzłonek Zarządu
podstrony