Zobacz wszytkie

SADOVAYA GROUP S.A.: Formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową (ESPI)

30.03.2018 15:59

Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpisNazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

Nazwa arkusza: ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGOw tys.
20032002
ujętego w kapitale własnym
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

Nazwa arkusza: PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCYw tys.
działalności zaniechanej
wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaRynek notowańInne
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys.
20032002
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20032002
w walucie polskiejw tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Inne inwestycje krótkoterminowe, razemw tys.

Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.
20032002
do 1 miesiąca
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)

Nazwa arkusza: ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys.
20032002
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)


Please, find attached a filePlikOpis
SGR_AnnualReport2016.pdfAnnual report 2016

Nazwa arkusza: OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
PlikOpis

Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys.
abcdefghijkl
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwacharakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalnądata objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływuwartość udziałów / akcji według ceny nabyciakorekty aktualizujące wartość (razem)wartość bilansowa udziałów / akcjiprocent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuwskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływuNazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys.
amnoprst
nazwa jednostkikapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym:aktywa jednostki, razemprzychody ze sprzedażynieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostceotrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy- kapitał zapasowy- pozostały kapitał własny, w tym:- zobowiązania długoterminowe- zobowiązania krótkoterminowe- należności długoterminowe- należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłychzysk (strata) netto

Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys.
abcdefghi
Lp.nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcjikapitał własny jednostki, w tym:procent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniunieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcjiotrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy


Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20032002
w walucie polskiejw tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razemw tys.Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
20032002
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
udziały i akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razemNazwa arkusza: UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20032002
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razemNazwa arkusza: INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys.
20032002
Inne inwestycje długoterminowe, razem

Nazwa arkusza: ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20032002
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu

Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20032002
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem


podstrony