Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU
Zobacz wszytkie

LEGIMI SA: Rejestracja w KRS akcji serii B oraz zmian w statucie Spółki (ESPI)

10.04.2018 22:54

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr11/2018

Data sporządzenia: 2018-04-10
Skrócona nazwa emitenta
LEGIMI SA
Temat
Rejestracja w KRS akcji serii B oraz zmian w statucie Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Emitent lub Spółka ), w nawiązaniu do raportu bieżącego 2/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku oraz raportu bieżącego 7/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, obejmującego emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w drodze oferty publicznej, a także dokonał rejestracji dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki, które zostały przeprowadzone Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki w formie aktu notarialnego z dnia 5 marca 2018 roku.Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 111.400,00 zł (sto jedenaście tysięcy czterysta złotych) do kwoty 117.435,80 zł (sto siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt groszy), tj. o kwotę 6.035,80 zł (sześć tysięcy trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt groszy). Dokonano również rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w kwocie 8.100,00 zł (osiem tysięcy sto złotych).Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B, wynosi 1.174.358 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem) głosów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LEGIMI SAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-689Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Obornicka330
(ulica)(numer)
+48022 307 65 40+48 22 250 11 90
(telefon)(fax)
legimi@legimi.comwww.legimi.pl
(e-mail)(www)
7781460897301031192
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-10Mikołaj Małaczyński Prezes Zarządu
2018-04-10Mateusz Frukacz Członek Zarządu
podstrony