Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY INC.: Ubieganie się o dopuszczenie akcji Serinus Energy Inc. do obrotu na AIM (ESPI)

16.04.2018 16:57

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr18/2018
Data sporządzenia:2018-04-16
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY INC.
Temat
Przekazanie do wiadomości publicznej dokumentów związanych z ubieganiem się o dopuszczenie akcji Serinus Energy Inc. do obrotu na AIM
Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:
Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2018 i 10/2018, w których wskazano na zamiar wprowadzenia akcji Serinus Energy Inc. ( Spółka ) do obrotu na rynku AIM prowadzonym przez giełdę London Stock Exchange, Kierownictwo Spółki informuje, że w Kanadzie, za pośrednictwem systemu SEDAR, publikowana jest informacja o podjęciu pierwszych kroków mających na celu dopuszczenie jej akcji zwykłych do obrotu na rynku AIM prowadzonym przez giełdę London Stock Exchange, tj. o złożeniu projektu zawiadomienia, którego finalizację planuje się na początek maja 2018 r. Treść projektu zawiadomienia wraz z załącznikiem ( Dokumenty Informacyjne ) w języku angielskim oraz ich tłumaczenie na język polski są załączone do niniejszego raportu bieżącego.Spółka opublikowała również na swojej stronie internetowej www.serinusenergy.com zaktualizowaną prezentację na temat Spółki.NINIEJSZE OGŁOSZENIE I ZAWARTE W NIM INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO KOMUNIKACJI, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, JAPONII, RPA LUB W INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ BYŁOBY TO NIEZGODNE Z PRAWEM.

NINIEJSZE OGŁOSZENIE PRZEZNACZONE JEST WYŁĄCZNIE DLA CELÓW INFORMACYJNYCH I NIE STANOWI OFERTY SPRZEDAŻY LUB EMISJI ANI TEŻ ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAKUPU LUB ZAPISU BĄDŹ INNEGO NABYCIA NOWYCH AKCJI ZWYKŁYCH SERINUS ENERGY INC.AIM to rynek przeznaczony głównie dla rozwijających się mniejszych spółek, z którymi wiąże się wyższe ryzyko w porównaniu z większymi i dłużej funkcjonującymi spółkami. Papiery wartościowe notowane na rynku AIM nie są wpisywane do urzędowego rejestru prowadzonego przez brytyjski organ odpowiedzialny za dopuszczenie do notowań [ang. Official List of the UK Listing Authority] ( Urzędowy Rejestr ). Potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się z ryzykiem związanym z inwestycjami w takie spółki i podejmować decyzje inwestycyjne wyłącznie po starannym jego rozważeniu i ewentualnym skonsultowaniu się z niezależnym doradcą finansowym. Zgodnie z Regulaminem AIM dla Spółek, każda Spółka Notowana na AIM jest zobowiązana do zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą [ang. nominated adviser]. Autoryzowany doradca składa na giełdzie London Stock Exchange oświadczenie w sprawie dopuszczenia w formie określonej w Załączniku nr 2 do Regulaminu AIM dla Autoryzowanych Doradców [ang. AIM Rules for Nominated Advisers]. Spółka London Stock Exchange plc nie analizowała i nie zatwierdziła treści Dokumentów Informacyjnych.Zastrzeżenia prawne:Dokumenty Informacyjne nie stanowią oferty sprzedaży, zaproszenia do dokonania zapisu ani propozycji oferty nabycia lub zapisu na akcje Spółki. Dokumenty Informacyjne nie są przeznaczone do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Australii, RPA, ani w innej jurysdykcji, w której byłoby to niezgodne z prawem. Akcje Spółki nie były i nie będą rejestrowane w trybie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku (z późniejszymi zmianami) [ang. United States Securities Act of 1933 (as amended)] ( Ustawa ) ani w urzędzie regulacji rynku papierów wartościowych w danym stanie lub innej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych bądź też w trybie obowiązujących przepisów prawa dotyczącego papierów wartościowych w Japonii, Australii, RPA, a bez uzyskania zwolnienia w trybie przepisów Ustawy lub takiego prawa, nie mogą być one objęte ofertą sprzedaży lub zapisu, jak też nie mogą być przedmiotem sprzedaży lub zapisu bezpośrednio ani pośrednio w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Australii, RPA, Kanadzie na rzecz lub na rachunek ich obywatela lub rezydenta. Dystrybucja Dokumentów Informacyjnych w innych jurysdykcjach może podlegać ograniczeniom prawnym, w związku z czym osoby, które wejdą w posiadanie Dokumentów Informacyjnych, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach, a także są zobowiązane do ich przestrzegania. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczącego papierów wartościowych w takich jurysdykcjach.

Na podstawie Dokumentów Informacyjnych żadne akcje Spółki nie były ani nie będą przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu Dyrektywy 2003/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającą Dyrektywę 2001/34/WE z późniejszymi zmianami ( Dyrektywa o Prospekcie ), wdrożonej w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego ( EOG ), w tym w Polsce. Każda osoba oferująca lub zamierzająca oferować akcje Spółki w takim państwie członkowskim EOG zobowiązana jest podjąć takie czynności w okolicznościach, które nie będą powodować powstania dla Spółki obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego.W przypadku każdego państwa członkowskiego EOG, w którym wdrożono Dyrektywę o Prospekcie ( Odpowiednie Państwo Członkowskie ), Spółka nie przeprowadziła i nie przeprowadzi publicznej oferty papierów wartościowych w takim Odpowiednim Państwie Członkowskim. Dla potrzeb Dokumentów Informacyjnych określenie oferta publiczna dotyczące papierów wartościowych w Odpowiednim Państwie Członkowskim oznacza komunikację skierowaną do osób fizycznych lub prawnych w liczbie nie mniejszej niż określona w przepisach prawa takiego Odpowiedniego Państwa Członkowskiego (np. w Polsce co najmniej 150 osób lub nieokreślona grupa odbiorców) lub do nieokreślonych odbiorców w przypadku, gdy Odpowiednie Państwo Członkowskie wdrożyło odpowiednie postanowienie Dyrektywy 2010/73/UE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej Dyrektywę o Prospekcie, w jakiejkolwiek formie lub z wykorzystaniem jakichkolwiek środków, prezentującą wystarczające informacje o warunkach oferty i oferowanych papierach wartościowych, umożliwiające inwestorowi podjęcie decyzji o nabyciu lub złożeniu zapisu na takie papiery wartościowe, z ewentualnymi zmianami w takim Odpowiednim Państwie Członkowskim wprowadzonymi przepisami wdrażającymi Dyrektywę o Prospekcie w takim Odpowiednim Państwie Członkowskim.Żadna publiczna oferta akcji Spółki nie została przeprowadzona w jakimkolwiek Odpowiednim Państwie Członkowskim. W każdym z Odpowiednich Państw Członkowskich publiczna oferta akcji Spółki może zostać przeprowadzona dopiero po opublikowaniu prospektu emisyjnego dla takich akcji Spółki, zatwierdzonego przez odpowiedni organ w takim Odpowiednim Państwie Członkowskim bądź odpowiednio zatwierdzonego w innym Odpowiednim Państwie Członkowskim i notyfikowanego do odpowiedniego organu w takim Odpowiednim Państwie Członkowskim, zgodnie z przepisami Dyrektywy o Prospekcie, przy czym oferta publiczna akcji Spółki w takim Odpowiednim Państwie Członkowskim może zostać przeprowadzona w każdej chwili w ramach następujących wyjątków określonych w Dyrektywie o Prospekcie pod warunkiem ich wdrożenia w takim Odpowiednim Państwie Członkowskim: (i) oferta skierowana do europejskich inwestorów kwalifikowanych, (ii) oferta skierowana do mniej niż 100 osób fizycznych lub prawnych bądź mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych w przypadku, gdy Odpowiednie Państwo Członkowskie wdrożyło odpowiednie postanowienie Dyrektywy 2010/73/UE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej Dyrektywę o Prospekcie lub (iii) w innych okolicznościach określonych w art. 3 ust. 2 Dyrektywy o Prospekcie z zastrzeżeniem, że taka oferta akcji Spółki nie powoduje powstania obowiązku publikacji przez Spółkę prospektu emisyjnego zgodnie z art. 3 Dyrektywy o Prospekcie lub z innymi przepisami wdrażającymi Dyrektywę o Prospekcie w Odpowiednim Państwie Członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
załącznik 1 do rb 18 2018 - Ogłoszenie wnioskodawcy na AIM.pdf
załącznik 2 do rb 18 2018 - Załącznik do ogłoszenia przed Dopuszczeniem.pdf
Attachment 1 to Current Report 18 2018 - Announcement to be made by the AIM applicant.pdf
Attachment 2 to Current Report 18 2018 - Appendix to pre admission Announcement.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 18/2018Date: 2018-04-16Issuer’s

trading name: SERINUS ENERGY INC.

Title: Serinus provides to public documents in connection with

seeking admission of its shares to be traded on the AIM

Legal basis: Other regulations

Content:Pursuant to Article 62.8 of the Act of 29 July 2005

on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of

Financial Instruments to Organised Trading, and on Public Companies and

referring to current reports No. 5/2018 and 10/2018, where the intention

to admit SERINUS ENERGY INC. (“Company”) shares to be traded on the AIM

market of the London Stock Exchange was indicated, the Management of the

“Company” informs that in Canada via the SEDAR system that the Company

has taken the first steps towards admission of its common shares to

trading on the AIM market of the London Stock Exchange by filing the

attached draft notification with completion planned for early May 2018.

The draft notification and the appendix to the announcement (the

“Information Documents”) in English and its Polish translation are

enclosed to this current report.

The Company has also posted an updated corporate presentation on its

website www.serinusenergy.com.

THIS ANNOUNCEMENT AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS RESTRICTED

AND IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN

PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA,

JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH IT WOULD BE

UNLAWFUL TO DO SO.

THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND SHALL NOT

CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR ISSUE OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO

BUY, SUBSCRIBE FOR OR OTHERWISE ACQUIRE ANY NEW COMMON SHARES OF SERINUS

ENERGY INC.

AIM is a market designed primarily for emerging or smaller companies to

which a higher investment risk tends to be attached than to larger or

more established companies. AIM securities are not admitted to the

Official List of the UK Listing Authority (“Official List”). A

prospective investor should be aware of the risks of investing in such

companies and should make the decision to invest only after careful

consideration and, if appropriate, consultation with an independent

financial adviser. Each AIM Company is required pursuant to the AIM

Rules for Companies to have a nominated adviser. The nominated adviser

is required to make a declaration to the London Stock Exchange on

admission in the form set out in the Schedule Two to the AIM Rules for

Nominated Advisers. The London Stock Exchange plc has not itself

examined or approved the contents of the Information Documents.Legal disclamers:

The Information Documents do not constitute an offer to sell or an

invitation to subscribe for, or the solicitation of an offer to buy or

to subscribe for, the Company’s shares and the Information Documents are

not for distribution in or into the United States, Japan, Australia, the

Republic of South Africa or any other jurisdiction where it is unlawful

to do so. The Company’s shares have not nor will they be registered

under the United States Securities Act of 1933 (as amended) (the “Act”)

or with any securities regulatory authority of any state or other

jurisdiction of the United States or under the applicable securities

laws of Japan or Australia, the Republic of South Africa or Canada and,

unless an exemption under such Act or laws is available, may not be

offered for sale or subscription or sold or subscribed directly or

indirectly within the United States, Japan or Australia, the Republic of

South Africa or Canada for the account or benefit of any national,

resident or citizen thereof. The distribution of the Information

Documents in other jurisdictions may be restricted by law and therefore

persons into whose possession the Information Documents comes should

inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure

to comply with these restrictions may constitute a violation of the

securities laws of such jurisdictions.

Based on the Information Documents, no Company’s shares have been nor

will be publicly offered as defined in Directive 2003/71/EC of the

European Parliament and of the Council of 4 November 2003 on

prospectuses to be published when securities are offered to the public

or admitted to trading and amending Directive 2001/34/EC, as amended

(the “Prospectus Directive”) and as implemented in member states of the

European Economic Area (the “EEA”), including Poland. Any person making

or intending to make any offer of the Company’s shares hereby within any

such EEA member state should do so only in circumstances in which no

obligation arises for the Company to publish a prospectus.

In relation to each member state of the EEA which has implemented the

Prospectus Directive (each a “Relevant Member State”) the Company has

not made and will not make a public offering of securities in that

Relevant Member State. For the purposes of the Information Documents,

the expression “a public offering” in relation to any securities in any

Relevant Member State means a communication to a number of

persons/entities not lesser than specified in such Relevant Member

State’s legislation (e.g. in Poland to at least 150 persons or to an

unspecified addressee), or to an unspecified addressee if the Relevant

Member State has implemented the relevant provision of Directive

2010/73/EU of the European Parliament and the Council amending the

Prospectus Directive, in any form and by any means, presenting

sufficient information on the terms of the offer and the securities to

be offered, so as to enable an investor to decide to purchase or

subscribe to these securities as the same may be varied in that Relevant

Member State by any measure implementing the Prospectus Directive in

that Relevant Member State.

No public offering of the Company’s shares has been made in any Relevant

Member State. No public offering of the Company’s shares in any Relevant

Member State may be conducted prior to the publication of a prospectus

in relation to such Company’s shares that has been approved by the

competent authority in that Relevant Member State or, where appropriate,

approved in another Relevant Member State and notified to the competent

authority in that Relevant Member State, all in accordance with the

Prospectus Directive, except that an offer to the public in that

Relevant Member State of the Company‘s shares may be made at any time

under the following exemptions under the Prospectus Directive, if they

have been implemented in that Relevant Member State: (i) to European

Qualified Investors; (ii) to fewer than 100 natural or legal persons, or

fewer than 150 natural or legal persons if the Relevant Member State has

implemented the relevant provision of Directive 2010/73/EU of the

European Parliament and the Council amending the Prospectus Directive;

or (iii) in any other circumstances falling within Article 3(2) of the

Prospectus Directive, provided that no such offer of the Company’s

shares shall result in a requirement for the publication by the Company

of a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Directive or any

measure implementing the Prospectus Directive in a Relevant Member State.
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY INC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY INC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
T2P 3J4Calgary
(kod pocztowy)(miejscowość)
Suite 1500, 700-4th Avenue SW
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
-- --
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-16Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony