Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU
Zobacz wszytkie

NEWAG S.A.: Formularz raportu rocznego (ESPI)

16.04.2018 23:19

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okresod 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2018-04-16
NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NEWAG S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
33-300Nowy Sącz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wyspiańskiego3
(ulica)(numer)
+48 18 449 63 60+48 18 449 63 66
(telefon)(fax)
sekretariat@newag.plwww.newag.pl
(e-mail)(www)
7340009400490490757
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów786 972553 747185 401126 550
Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej36 41352 9688 57812 105
Zysk ( strata ) brutto18 34934 7884 3237 950
Zysk ( strata ) netto14 78738 4903 4848 796
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja)60 14281 70814 16918 673
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej37 025-14 0538 723-3 212
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej8 139-8 1381 917-1 860
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-36 999-24 462-8 717-5 590
Przepływy pieniężne netto, razem8 165-46 6531 924-10 662
Zysk ( strata ) na jedną akcje zwykłą ( w zł/EUR )0,330,860,080,20
Suma bilansowa razem1 235 9641 168 097296 330264 036
Kapitał podstawowy11 25011 2502 6972 543
Kapitał zapasowy265 615258 60863 68358 456
Kapitał z aktualizacji wyceny109 161110 80026 17225 045
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania881 321796 592211 302180 061
Zobowiązania długoterminowe380 427396 83091 21089 699
Zobowiązania krótkoterminowe500 894399 762120 09390 362
Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 00145 000 001
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR )7,888,261,891,87
Wybrane dane finansowe w tys. zł

przeliczone na EURO.Przeliczenia dokonano wg:poszczeg
podstrony