Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU
Zobacz wszytkie

GLOBAL COSMED S.A.: Formularz raportu rocznego (ESPI)

16.04.2018 23:42

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okresod 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2018-04-16
GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GLOBAL COSMED S.A.Farmaceutyczny (Far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
26-600RADOM
(kod pocztowy)(miejscowość)
WIELKOPOLSKA3
(ulica)(numer)
+48 48 360 83 62-64+48 48 360 92 57
(telefon)(fax)
sekretariat@globalcosmed.euwww.globalcosmed.eu
(e-mail)(www)
796-006-93-71 670990050
(NIP)(REGON)
Mazars Audyt Sp. z o.o.
(firma audytorska)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
Przychody ze sprzedaży 198 633 207 118 46 796 47 334
Koszt własny sprzedanych wyrobów (128 914) (70 199) (30 371) (16 043)
Koszty sprzedanych towarów i materiałów (45 872) (95 448) (10 807) (21 813)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (14 615) (3 669) (3 443) (838)
EBITDA* (8 401) (390) (1 979) (89)
Zysk (strata) brutto (57 029) (5 403) (13 435) (1 235)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (58 497) (5 030) (13 781) (1 150)
Całkowite dochody ogółem (58 497) (5 030) (13 781) (1 150)
Średnia ważona akcji zwykłych 86 152 798 78 852 637 86 152 798 78 852 637
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 2,57 3,39 0,62 0,77
Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro) (0,68) (0,06) (0,16) (0,01)
Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Rzeczowe aktywa trwałe 111 612 62 292 26 760 14 080
Nieruchomości inwestycyjne - - - -
Wartości niematerialne 7 065 935 1 694 211
Akcje i udziały w jednostkach powiązanych 162 007 222 699 38 842 50 339
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 482 1 101 355 249
Aktywa trwałe 282 166 287 027 67 651 64 880
Zapasy 25 028 16 256 6 001 3 675
Należności z tytułu dostaw i usług 34 541 44 492 8 281 10 057
Inne aktywa i pozostałe należności któtkoterminowe 3 716 5 549 891 1 254
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 636 5 029 632 1 137
Aktywa obrotowe razem 65 921 71 326 15 805 16 123
AKTYWA RAZEM 348 087 358 353 83 456 81 002
Kapitał własny 221 452 266 990 53 095 60 350
Zobowiązania długoterminowe 37 586 35 771 9 011 8 086
Zobowiązania krótkoterminowe 89 049 55 592 21 350 12 566
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 348 087 358 353 83 456 81 002
PRZELICZENIE WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH
podstrony