Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY INC.: Zawiadomienie o nabyciu akcji Serinus Energy Inc. (ESPI)

20.04.2018 22:26

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr19/2018

Data sporządzenia: 2018-04-20
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY INC.
Temat
Zawiadomienie o nabyciu akcji Serinus Energy Inc.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. ( Spółka ) informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2018 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie z dnia 19 kwietnia 2018 r. o nabyciu akcji Spółki, przekazane przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa), o następującej treści:Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanego funduszu inwestycyjnego QUERCUS Parasolowy SFIO (dalej: Fundusz) zawiadamia o zwiększeniu przez Fundusz samodzielnie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Serinus Energy Inc. (dalej: Spółka) oraz przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w tej Spółce.Przekroczenie przez Fundusz progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 18 kwietnia 2018 r.Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy przed zmianą udziału Fundusz posiadał 7 511 748 akcje Spółki, co stanowiło 4,986% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 7 511 748 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,986% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy na dzień 19 kwietnia 2018 r. Fundusz posiadał 7 535 472 akcje Spółki, co stanowiło 5,002% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 7 535 472 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,002% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.Nie występują podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c.Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłby uprawniony lub zobowiązany Fundusz, jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0.Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 19/2018Date: 2018-04-20Issuer’s

trading name: SERINUS ENERGY INC.

Title: Notification of acquisition of Serinus Energy Inc. shares

Legal basis: Article 70.1 of the Act on Offering – acquisition or

disposal of a significant block of shares

Content:The Management of SERINUS ENERGY INC. (“Company”),

informs that on April 20, 2018 it received from Quercus Towarzystwo

Funduszy Inwestycyjnych S.A. notification dated April 19, 2018 regarding

acquisition of shares of the Company, filed under Article 69 of the Act

of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the

Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public

Companies (hereinafter the “Act”). The text of the notification

(translated from Polish):

“Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., acting on behalf of

investment fund under management - QUERCUS Parasolowy SFIO (hereinafter

the “Fund”) - hereby issues a notification to the effect that the Fund

has solo raised its share in the total vote in the company Serinus

Energy Inc. (hereinafter the “Company”) and exceeded the threshold of 5%

of the total vote in the Company.

The Fund has exceeded the threshold of 5% of the total vote in the

Company in connection with regulated market transaction on April 18,

2018.

According to Article 69(4)(2) of the Act, the Fund held, before the

change of the share, 7 511 748 shares of the Company representing 4.986%

of the share capital of the Company. The shares held conferred 7 511 748

votes at the General Meeting of the Company, representing 4.986% of the

total vote at the General Meeting.

According to Article 69(4)(3) of the Act, the Fund held, as at April 19,

2018, 7 535 472 shares of the Company representing 5.002% of the share

capital of the Company. The shares held conferred 7 535 472 votes at the

General Meeting of the Company, representing 5.002% of the total vote at

the General Meeting.

There are no subsidiaries of the Fund which would hold shares in the

Company, and neither are there any persons referred to in Article

87(1)(3)(c).

According to Article 69(4)(7) of the Act, the number of votes calculated

as per Article 69b(2) of the Act, which the Fund would be eligible or

obliged to acquire as holder of financial instruments referred to in

Article 69b(1)(1) of the Act and financial instruments referred to in

Article 69b(1)(2) of the Act, which are not exercised exclusively

through cash settlement, is equal to 0.

According to Article 69(4)(8) of the Act, the number of votes calculated

as per Article 69b(3), to which financial instruments referred to in

Article 69b(1)(2) of the Act relate directly or indirectly, is equal to

0.”
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY INC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY INC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
T2P 3J4Calgary
(kod pocztowy)(miejscowość)
Suite 1500, 700-4th Avenue SW
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
-- --
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-20Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony