Zobacz wszytkie

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Wypłata dywidendy 1,3zł (ESPI)

23.04.2018 19:57

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr8/2018

Data sporządzenia: 2018-04-23
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Temat
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A.

uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2018 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło:

Zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2017 w wysokości 47 283 487,37 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych trzydzieści siedem groszy) podzielić w następujący sposób:

1)część zysku netto za 2017 rok w kwocie 43 443 650,90 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy) przeznaczyć do podziału miedzy Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,30 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) na jedną akcję;

2)pozostałą część zysku netto za 2017 rok w kwocie 3 839 836,47 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych czterdzieści siedem groszy) przekazać na kapitał zapasowy.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 15 maja 2018 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 5 czerwca 2018 roku.Podstawa Prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4c
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
biuro.zarzadu@assecobs.plwww.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-23Wojciech BarczentewiczPrezes Zarządu
2018-04-23Mariusz LizonCzłonek Zarządu
podstrony