Zobacz wszytkie

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Formularz raportu kwartalnego (ESPI)

26.04.2018 18:56

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1/2018
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2018-04-26
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4c
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
www.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Przychody ze sprzedaży61 70947 96214 76911 182
Zysk brutto ze sprzedaży25 59821 9636 1265 121
Zysk z działalności operacyjnej17 94316 1144 2943 757
Zysk brutto17 87116 6214 2773 875
Zysk netto 14 72213 4043 5233 125
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej20 17910 5214 8292 453
Środki pieniężne neto z działalności inwestycyjnej(3 666)(1 774)(877)(414)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(11 210) (2 683)
Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe13 31979 2523 16518 781
Średnia ważona liczba akcji w okresie33 418 19333 418 19333 418 19333 418 193
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0.440.400.110.09
Wybrane dane finansowe prezentowane w

śr
podstrony