Zobacz wszytkie

IZOLACJA: Formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową (ESPI)

27.04.2018 22:18

Nazwa arkusza: KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.20172016w jednostkach zależnychudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnychudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonychudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorzeudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

we wspólniku jednostki współzależnejudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującejudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkachudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne74890środki pieniężne w kasie i na rachunkach74890inne środki pieniężneinne aktywa pieniężneKrótkoterminowe aktywa finansowe, razem74890


Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.20172016w walucie polskiejw tys.w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.b1. w waluciepo przeliczeniu na tys. zł-pozostałe waluty w tys. złw tys.Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razemw tys.

nie dotyczy
Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.20172016Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)akcje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciaobligacje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):c1).....wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciac2).....Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)akcje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciaobligacje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):c1).....wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciac2).....Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)akcje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciaobligacje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):c1).....wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciac2).....Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)udziały i akcje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciaobligacje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):c1).....wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciac2).....Wartość według cen nabycia, razemWartość na początek okresu, razemKorekty aktualizujące wartość (za okres), razemWartość bilansowa, razem

nie dotyczy
Nazwa arkusza: UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.20172016w walucie polskiejw tys.w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.b1. w waluciepo przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. złw tys.Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys.

nie dotyczy
Nazwa arkusza: ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCHw tys.20172016Stan na początek okresu9521 118zwiększenia (z tytułu)480113utworzone480113zmniejszenia (z tytułu)599279rozwiązane599279Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu833952


Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.20172016w walucie polskiejw tys. 5 9245 681w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.b1. w waluciepo przeliczeniu na tys. zł-pozostałe waluty w tys. złw tys.Należności krótkoterminowe, razemw tys. 5 9245 681
Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:w tys.20172016do 1 miesiąca1 837408powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

1 533powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcypowyżej 6 miesięcy do 1 rokupowyżej 1 rokunależności przeterminowane

2 233Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)1 8374 174odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług

952Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)1 8373 222

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta
Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.20172016do 1 miesiąca915506powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy422487powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy581146powyżej 6 miesięcy do 1 roku57

powyżej 1 roku1 6511 094Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)3 6262 233odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane833952Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)2 7931 281


Nazwa arkusza: ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys.20172016ujemna wartość firmy brutto na początek okresuzwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresuodpis ujemnej wartości firmy na początek okresuodpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresuujemna wartość firmy netto na koniec okresu

nie dotyczy
Nazwa arkusza: ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys.20172016ujemna wartość firmy brutto na początek okresuzwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresuodpis ujemnej wartości firmy na początek okresuodpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresuujemna wartość firmy netto na koniec okresu

nie dotyczy

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisówPozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Nazwa arkusza: ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.20172016stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresunie dotyczy
Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCHLp.w tys.abcdefghijklnazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwacharakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalnądata objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływuwartość udziałów / akcji według ceny nabyciakorekty aktualizujące wartość (razem)wartość bilansowa udziałów / akcjiprocent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuwskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływunie dotyczy
Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCHLp.w tys.amnoprstnazwa jednostkikapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym:aktywa jednostki, razemprzychody ze sprzedażynieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostceotrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy- kapitał zapasowy- pozostały kapitał własny, w tym:

- zobowiązania długoterminowe- zobowiązania krótkoterminowe

- należności długoterminowe- należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłychzysk (strata) nettonie dotyczy


Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys.

abcdefghiLp.nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcjikapitał własny jednostki, w tym:procent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniunieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcjiotrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy- kapitał zakładowynie dotyczy

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta
Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.20172016w walucie polskiejw tys.w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.b1. w waluciepo przeliczeniu na tys. zł-pozostałe waluty w tys. złw tys.Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razemw tys.

nie dotyczy
Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.20172016Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)akcje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciaobligacje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):c1).....korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciac2).....Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)akcje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciaobligacje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):c1).....korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciac2).....Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)akcje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciaobligacje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):c1).....korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciac2).....Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)udziały i akcje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciaobligacje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):c1).....korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciac2).....Wartość według cen nabycia, razemWartość na początek okresu, razemKorekty aktualizujące wartość (za okres), razemWartość bilansowa, razem

nie dotyczy
Nazwa arkusza: UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.20172016w walucie polskiejw walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)b1. w waluciepo przeliczeniu na tys. zł-pozostałe waluty w tys. złPapiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

nie dotyczy
Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys.20172016

Inne inwestycje długoterminowe, razem

nie dotyczy
Nazwa arkusza: ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.20172016stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresunie dotyczy
Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.20172016w walucie polskiejw walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)b1. w waluciepo przeliczeniu na tys. zł-pozostałe waluty w tys. zł

Inne inwestycje długoterminowe, razemnie dotyczypodstrony