Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY INC.: Zakończenie procesu Kontynuacji i przeniesienie siedziby Spółki na Jersey na Wyspach Normandzkich (ESPI)

03.05.2018 22:06

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr20/2018

Data sporządzenia: 2018-05-03
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Zakończenie procesu Kontynuacji i przeniesienie siedziby Spółki na Jersey na Wyspach Normandzkich
Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:
Działając na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2018, 10/2018 i 18 /2018, Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. ("Serinus" lub "Spółka") informuje, że w Kanadzie za pomocą systemu SEDAR przekazywana jest informacja o zakończonym sukcesem przeniesieniu Spółki na Jersey na Wyspach Normandzkich ( Kontynuacja). W związku z Kontynuacją nastąpiła zmiana firmy Spółki na Serinus Energy Plc i Spółka przyjęła nowe dokumenty statutowe, informacje o których zostały przedstawione w Memorandum Informacyjnym zarządu z dnia 5 lutego 2018 r. (stanowiącym załącznik do raportu bieżącego Spółki nr 8/2018) i udostępnione na stronie www.sedar.com.Akcjonariusze Spółki ( Akcjonariusze ) nie są zobowiązani do podejmowania żadnych czynności w związku z Kontynuacją. Spółka wystąpiła dzisiaj o nadanie nowego kodu ISIN/CUSIP dla akcji Spółki po przeprowadzonej Kontynuacji. Po uzyskaniu nowego kodu ISIN/CUSIP, u Akcjonariuszy, którzy posiadają akcje zdeponowane w Kanadyjskim Depozycie Papierów Wartościowych (ang. Canadian Depositary for Securities) w formie zapisu księgowego, nazwa i numer ISIN/CUSIP będą automatycznie zmienione w systemach rejestru akcyjnego prowadzonego przez Computershare Trust Company of Canada ( Computershare ). W przypadku Akcjonariuszy posiadających akcje w formie zmaterializowanej lub w formie certyfikatów bezpośredniej rejestracji ( Posiadacze zmaterializowanych akcji ) przyjmuje się, że będą oni posiadać akcje ze zmienioną nazwą i nowym ISIN/CUSIP. Posiadacze zmaterializowanych akcji mogą uzyskać nowe dokumenty akcji ze zmienioną nazwą i zmienionym numerem ISIN/CUSIP poprzez: (a) wysłanie starych dokumentów akcji do Computershare na adres: Computershare, 530 8th Avenue SW, Suite 600, Calgary, Alberta T2P 3S8, c/o Christopher Parsons; lub (b) zaczekanie do zamknięcia kanadyjskiego rejestru Serinusa, co zgodnie z przewidywaniami powinno nastąpić pod koniec czerwca 2018 r., po czym nowe dokumenty akcji będą przesłane do nich pocztą.Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale Skutki Transakcji dla Akcjonariuszy we wspomnianym wyżej Memorandum Informacyjnym zarządu Spółki z dnia 5 lutego 2018 r., zamieszczonym na www.sedar.com oraz stronie internetowej Serinus (www.serinusenergy.com).Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim przekazywanej do publicznej wiadomości przez Spółkę na terytorium państwa jej siedziby poprzez system SEDAR, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki SERINUS ENERGY INC. pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej Spółka udostępnia na stronie internetowej www.serinusenergy.com

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 20/2018Date: 2018-05-03Issuer’s

trading name: SERINUS ENERGY PLC.

Title: Completion of Continuance into Jersey, Channel Islands

Legal basis: other regulations

Content:Pursuant to Article 62.8 of the Act of 29 July 2005

on Public Offering […]and referring to the current reports No. 5/2018,

10/2018 and 18/2018, the Management of SERINUS ENERGY INC. („Serinus” or

the „Company”) informs that in Canada via the SEDAR system it has

published information that it has successfully completed the continuance

of the Company into Jersey, Channel Islands (the “Continuance”).

In connection with the Continuance, the Company has changed its name to

‘Serinus Energy Plc’ and adopted new charter documents, the specifics of

which are set forth in the Company’s management information circular

dated February 5, 2018 (attachment to the current report No. 8/2018) and

available on www.sedar.com.

Shareholders of the Company (the “Shareholders”) need not

take any action in connection with the Continuance. The Company has

today applied for a new ISIN/CUSIP number to be assigned to the shares

of the continued Company. Upon receipt and eligibility of the new

ISIN/CUSIP number, Shareholders who hold shares through the Canadian

Depositary for Securities in book-entry form will have the name change

and ISIN/CUSIP automatically updated on the systems of Computershare

Trust Company of Canada (“Computershare”). Shareholders who

hold their shares in certificated form or as direct registration

statements (“Physical Holders”) will be deemed to hold

shares reflecting the name change and new ISIN/CUSIP. Physical Holders

may obtain new certificates reflecting the name change and change in the

ISIN/CUSIP number by either: (a) mailing their old certificates to

Computershare at Computershare, 530 – 8th Avenue SW, Suite 600, Calgary,

Alberta T2P 3S8, c/o Christopher Parsons; or (b) waiting until Serinus’

Canadian branch register closes, expected to occur in late June 2018, at

which point new certificates will be mailed to them.

For further information, please refer the section “Effect of the

Transactions on Shareholders” in the Company’s management information

circular dated February 5, 2018 available on www.sedar.com and to

Serinus’ website (www.serinusenergy.com).

This text contains translation of the original news release in English,

which has been filed by Company in Canada (country of its registered

office) by way of the SEDAR system and is available at the website

www.sedar.com by entering the Company name at

http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm . The Polish

translation of the entire text of the news release will be available at

the website: www.serinusenergy.com
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY INC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY INC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBJersey, Wyspy Normandzkie
(kod pocztowy)(miejscowość)
The Le Gallais Building, 54 Bath Street, St Helier
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877i
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
-- --
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-03Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony