Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Złożenie wniosku do GPW o przedłużenie okresu zawieszenia obrotu akcjami (ESPI)

11.05.2018 13:58

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr25/2018

Data sporządzenia: 2018-05-11
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Złożenie wniosku do GPW o przedłużenie okresu zawieszenia obrotu akcjami Serinus w związku ze zmianą numeru ISIN
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2018, 22/2018, 23/2018 i 24/2018 dotyczących złożenia przez Serinus Energy plc ( Spółka ) wniosku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW") o zawieszenie notowań akcji Spółki oraz późniejszym przedłużeniu okresu zawieszenia, Kierownictwo Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka złożyła do Zarządu GPW wniosek o dalsze przedłużenie okresu zawieszenia o jeden dzień sesyjny.Przedłużenie okresu zawieszenia jest konieczne w celu zakończenia procedury związanej ze zmianą numeru ISIN w odpowiednich systemach depozytowych. Procedura ta jest w toku.Spółka dokłada wszelkich starań, aby ta procedura została zakończona oraz, aby obrót akcjami Spółki pod nowym numerem ISIN na GPW został wznowiony w najkrótszym możliwym terminie. Spółka przewiduje obecnie, że formalności związane ze zmianą numeru ISIN zostaną dopełnione dnia 14 maja 2018 roku, niemniej jednak z uwagi na złożoność procesu oraz różnicę czasu pomiędzy Kanadą a Polską, Spółka nie jest w stanie wykluczyć ryzyka, że okres zawieszenia będzie wymagał dalszego przedłużenia.Obecnie przewiduje się, że notowania akcji Spółki oznaczonych nowym numerem ISIN zostaną wznowione dnia 15 maja 2018 r.Z uwagi na fakt, że w najlepszym interesie akcjonariuszy Spółki jest, aby okres zawieszenia trwał tak krótko, jak to możliwe, Spółka zdecydowała się wnieść o przedłużenie zawieszenia tylko o jeden (1) dzień sesyjny. Jeżeli jednak z uwagi na przedłużenie przedmiotowych procedur konieczne okaże się dalsze przedłużenie okresu zawieszenia, Spółka poinformuje o tym w odpowiednim raporcie bieżącym w dniu 14 maja 2018 roku.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 25/2018Date: 2018-05-11Issuer’s

trading name: Serinus Energy plc

Title: Filing an application for extension of suspension of trading

in Serinus shares on the Warsaw Stock Exchange in connection with the

change of the ISIN number

Legal basis: Art. 17(1) MAR – inside information

Content:Referring to current reports No. 21/2018, 22/2018,

23/2018 and 24/2018, pertaining to the filing by Serinus Energy plc (the

“Company”) with the Warsaw Stock Exchange ("WSX")

of an application to suspend the trading in its shares and its

subsequent extension, the Management of the Company hereby informs that

today the Company has filled with the WSX an application to further

extend the suspension period by one business day.

The extension of the suspension period is necessary to complete the

procedure connected with the change of ISIN in the relevant depositary

systems. The procedure is already under way.

The Company is using its best efforts for the procedure to be completed

and for the trading in the Company’s shares on the WSX to be resumed as

soon as possible. The Company currently envisages that the completion of

formalities connected with the change of ISIN could be completed on

Monday, 14 May 2018, nevertheless given the complexity of the process

and the time difference between Canada and Poland, the Company may not

entirely exclude the risk that the suspension period will need to be

extended yet another time.

It is currently envisaged that the trading of the Company’s shares under

the new ISIN shall be continued starting from 15 May 2018.

In view of the fact that it is in the best interest of the Company’s

shareholders for the suspension period to be as short as possible, the

Company decided to apply for extension of the suspension period only by

one (1) business day. In case another extension of the suspension period

is required, the Company shall issue a relevant ad hoc report on 14 May

2018.
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
The Le Gallais Building, 54 Bath Street
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
- -
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-11Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony